Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj 2016

På dagens sammanträde i kommunstyrelsen fattade man bland annat beslut om nya arbetsmarknadsinsatser och nya arrendeavgifter för koloniområden. En sammanfattning av dessa och ett flertal andra ärenden kan du läsa nedan.

Inlösen av fastigheten Delfinen 15 (hörnet S:t Olovsgatan 162/Rönnebergsgatan 18)
Den misskötta fastigheten Delfinen 15 tvångsförvaltas för närvarande av Landskronahem. För att få till en mer långsiktig lösning och kunna skapa en normal bostadsstandard så vill Landskrona stad gå ett steg längre och tvångsinlösa fastigheten, det vill säga att med tvång ta över den från nuvarande ägare. Kommunfullmäktige beslutade därför 2015-03-30 att begära inlösen av fastigheten Landskrona Delfinen 15 i enlighet med Bostadsförvaltningslagen. 

I februari fick Landskrona stad tillstånd av Mark- och miljödomstolen att lösa in fastigheten. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av motparten, men domstolen har inte beviljat prövningstillstånd. Även detta beslut kan överklagas av motparten.

Stadens slutliga kostnad för att ta över fastigheten inklusive advokatkostnader, lagfartskostnader och räntekostnader kommer att bli cirka 2,5 miljoner kronor. Exakt belopp kan beräknas först när domen slutligen vunnit laga kraft. Landskrona stad föreslår att Landskronahem sedan tar över Delfinen 15 för samma summa som det kostat Landskrona att ta över fastigheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslog bland annat kommunfullmäktige besluta 

att bevilja stadsbyggnadsförvaltningen anslag för förvärvet och tillhörande kostnader upp till 2,5 miljoner kronor

att uppdra åt kommunstyrelsen att överlåta fastigheten till Landskronahem för
en köpeskilling som motsvarar stadens kostnader för förvärvet

att besluten gäller under förutsättning att Mark- och miljödomstolens dom inte ändras

Förslag till nya arrendeavgifter på koloniområden i Landskrona
I Landskrona finns sex koloniområden med sammanlagt cirka 1400 kolonilotter. Stadsbyggnadsförvaltningen har sett över kolonilotternas avtal och arrendeavgifter som behöver uppdateras.  

Arrendeavgift och markvärde
Som det ser ut idag så täcker inte arrendeavgifterna de kostnader som Landskrona stad har för kolonierna, vilket innebär en förlust för kommunen. Arrendeavgifterna bör därför täcka kommunens kostnader. 

En stor del av kommunens mark, cirka 640 000 kvadratmeter, upptas idag av kolonier. Kommunen har inte någon avkastning på markvärdet utan går med underskott. En viss avkastning på kolonimarken, på samma sätt som kommunen får på annan mark som utarrenderas för exempelvis jordbruk, bör vara rimligt. 

För områdena Larvi, Kopparhögarna, S:t Olovsvång, Axeltofta och Citadellet bör arrendeavgiften bestå av en del som täcker kommunens kostnader och en del som ger viss avkastning. På Gråen har kommunen inte några kostnader för drift eller skötsel och alternativ användning saknas. Därför bör Gråen arrende endast bestå av kostnadstäckningsdelen.

Skötsel, drift och investeringar
Förslagsvis ska föreningarna och respektive kolonist ta ansvar för skötsel och drift av de gemensamma ytorna i koloniområdena; såsom vägar, stigar och grönytor. Landskrona stad ska i sin tur utföra och bekosta större investeringar såsom nya ledningar, belysning och ombyggnad av vägar. Dessa investeringar återbetalas genom höjda arrendeavgifter från den dag då investeringen utförs. På detta sätt kan respektive koloniförening avgöra vilken standard man vill ha i sitt område.

Förslag till beslut
Mot ovanstående bakgrund beslutade kommunstyrelsen bland annat att:

att höja arrendeavgifterna från dagens nivåer till att motsvara full kostnadstäckning med ett avkastningstillägg, totalt ca 2200 kr/år, för koloniområdena Larvi, Kopparhögarna, S:t Olovsvång, Axeltofta och Citadellet.

att höja arrendeavgifterna från dagens nivå till att motsvara full kostnadstäckning, totalt ca 1300 kr/år, för kolonier på Gråen.

att avtal tecknas som reglerar ansvaret mellan kommunen och respektive koloniförening om normal skötsel och underhåll av gemensamma ytor inom koloniområdena. Med syftet att öka föreningarnas ansvar.

att det i samtliga koloniavtal skrivs in villkor som medger att arrendeavgiften ska höjas om kommunen bekostar större investeringar såsom vattenledningar, belysning och vägar.

Omarbetade lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-28 att skicka ett omarbetat förslag gällande Landskrona stads allmänna lokala ordningsföreskrifter på remiss till samtliga nämnder inom staden, polisen samt svenska kyrkan. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-02-11 och beslutade att återremittera det till stadsledningskontoret för vissa kompletteringar.

En betydande del av det omarbetade förslaget innebär att hundägare ska tillåtas ta med sin hund vid besök på stadens begravningsplatser/minneslundar.

Stadsledningskontoret har tagit hänsyn till samtliga yttranden och reviderat de lokala ordningsföreskrifterna därefter.

Kommunstyrelsen förslog kommunfullmäktige besluta att anta de reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Landskrona stad.

Näringslivsstrategi för Landskrona stad
Att skapa tillväxt inom näringslivet krävs för att kommunen ska fortsätta utvecklas. Detta är även ett av Landskrona stads prioriterade områden. Målen för Landskrona stads näringslivsarbete är ökat nyföretagande, fler nyetableringar och tillväxt i existerande företag. 

På dagens kommunstyrelse antogs en ny näringslivsstrategi för Landskrona. Näringslivsstrategin ska bidra till att vi skapar tillväxt. I näringslivsstrategin identifieras sju fokusområden som tar avstamp i de unika tillgångar som Landskrona har. Men även i den potential som finns och inte nyttjas fullt ut idag. Dessa sju områden är:

Öka andelen kunskapsintensiva näringar
Satsa på näringar som gynnas av Landskronas unika fördelar
Skapa förutsättningar för tillväxt inom hållbar industri
Utveckla Landskrona som handels- och upplevelseplats
Satsa på nyföretagande och innovation
Utveckla och stärka vårt företagsklimat
Profilera näringar med attraktionskraft

Enklare jobb för lägre arbetslöshet
Kommunstyrelsen har tidigare gett stadsledningskontoret i uppdrag att skapa en
projektorganisation som ska ta fram insatser för att minska arbetslösheten i Landskrona. En insats man nu har påbörjat är att skapa så kallade Enkla jobb. Ett första steg i detta arbete är att bygga upp ett tvätteri i den gamla Thorn-fastigheten som ett arbetsmarknadsprojekt.

Bakgrunden till att starta tvätteriet är Socialstyrelsens Föreskrifter om att personalen i hemtjänsten på särskilda boenden och LSS-boenden måste bära arbetskläder. Landskrona stad har skyldighet att förse medarbetarna med arbetskläderna samt hålla dem hela och rena. I och med det uppstår också ett behov av till exempel tvätteritjänster.

Förslag till beslut
kommunstyrelsen föreslår bland annat kommunfullmäktige besluta

att ge teknik-och servicenämnden uppdraget att inrätta ett tvätteri i syfte att i första hand tillhandahålla arbetskläder till omsorgsnämnden

att bevilja teknik-och servicenämnden ett investeringsanslag om 12.5 miljoner kronor för att inrätta och bygga upp ett tvätteri som arbetsmarknadsprojekt.

Jonas Esbjörnsson (S) yrkade på en tilläggsattsats om att svenska kollektivavtal ska gälla.

Torkild Strandberg (L) yrkade, med instämmande av Daniel Petersson (SD), avslag på tilläggsattsatsen.

Beslutet om tilläggsattsatsen gick till votering som slutade åtta för att avslå tilläggsatsen (L, M, MP, SD) och fem för tilläggsattsatsen (S).

Därefter fattade kommunstyrelsen beslut om liggande förslag.

(L, M och MP) inkom med särskilt yttrande.

(S) inkom med skriftlig reservation.

Vidare organisering av arbetet med bland annat Enkla jobb
Idag saknas en tydlig organisation som arbetar med att matcha näringslivets behov av arbetskraft med till exempel utbildningsinsatser och åtgärder som ovan nämnda Enkla jobb.

Stadsledningskontoret har därför tagit fram ett förslag på hur detta kan organiseras tillsammans med näringslivet. Samarbetet med näringslivet är avgörande för att lyckas, speciellt när det gäller kompetensförsörjningsfrågorna.

Idag har Landskrona stads näringslivsorganisation, bolaget Invest in Landskrona och stiftelsen Uppstart Landskrona liknande uppdrag. Förslaget innebär att dessa omstruktureras så att kommunstyrelsens avdelning för tillväxt och näringsliv får ett tydligare ansvar för nyetableringar och nyföretagande. 

Förslaget innebär också att ett nytt bolag bildas av Landskrona stad tillsammans med näringslivet. Detta bolag ska ha ansvar för att underlätta kompetens- och arbetskraftförsörjningen till företag. I denna del är det gemensamma ansvarstagandet med näringslivet avgörande.

Förslag till beslut
Mot bakgrund av detta förslog kommunstyrelsen bland annat kommunfullmäktige besluta

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna till en
bolagsbildning tillsammans med privata näringsidkare i Landskrona och
samtidigt ta fram förslag till bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal.

att bevilja Stiftelsen Uppstart Landskrona ett bidrag om 747 000 kronor för
budgeterade projektledarkostnader, lokalhyror och övriga omkostnader för
perioden 2016-05-01 - 2016-12-31.

att ge Invest in Landskrona och Marknär AB uppdraget att genomföra nödvändiga åtgärder för avveckla bolagen i och med bildandet av det nya bolaget.

att Landskrona stad övertar ansvaret för samtliga åtaganden, tillgångar och skulder i bolagen Invest in Landskrona och Marknär AB i samband med deras avveckling.

att stadens ombud får i uppdrag att vidta åtgärder för att genomföra avvecklingen av bolagen Invest in Landskrona och Marknär AB.

AB Landskronahems försäljning av kv. Sandvången och kv. Pilängen 1
På Landskronahems styrelsesammanträde 2016-04-25 beslutade bolaget att be kommunfullmäktige godkänna försäljningen av kv. Sandvången och kv. Pilängen 1.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna AB Landskronahems begäran om försäljning av de berörda fastigheterna.

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (L, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S).

(S) inkom med skriftlig reservation.

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor på landskrona.se: http://www.landskrona.se/Demokrati/Politik--Politiker/Kommunfullmaktige.aspx

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén