Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj

Barn i grönska som målar ett lejon på en canvas på staffli

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade kring i dagens sammanträde. Bland annat behandlades etablering av ett nytt centrallager, utökade resurser för sommarlovsaktiviteter och renovering av lokaler för nattomsorg för barn.

Staden planerar att bygga om lokaler på Kvarngatan till förskoleverksamhet

Staden planerar att bygga om före detta Selma Lagerlöfsgymnasiets lokaler i korsningen mellan Kvarngatan och Kolonigatan till en förskola. Förskolan kommer att ha plats för 140 barn dagtid och en omsorgsverksamhet för 20 barn under kvällar, nätter och helger.

Vi beräknar starta arbetet i juni månad och vara klara under andra kvartalet 2023. Projektet kommer att ersätta nuvarande lokaler på Gjörloffsgatan.

Fler sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Landskrona

Med hjälp av ytterligare 1,5 miljoner kronor ska staden samordna och tillsammans med andra aktörer, till exempel föreningslivet och Cityidrott, öka antalet sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Landskrona. Staden ska säkerställa ett varierat utbud och kommunicera dessa i ett samlat grepp.

Staden planerar att bygga ett centrallager

Staden föreslår att bygga ett centrallager för att hantera materialförsörjning. Det nya centrallagret skulle rymma omsorgsnämndens beredskapslager för pandemiutrustning, hjälpmedelscentral, stadens livsmedelslager samt teknik- och fritidsnämndens materiel.

Projektet beräknas ta cirka 18 månader.

Staden ansöker om medlemskap i Energikontoret Sydost

För att bland annat kunna behålla finansieringen för stadens lokala energirådgivare ansöker staden om fortsatt medlemskap i Energikontoret Sydost. Landskronas energirådgivare ger kostnadsfri rådgivning till Landskronabor, föreningar och företagare inom energi- och klimatfrågor.

Här hittar du protokoll och kallelser

Kallelser och protokoll till Landskrona stads nämnders sammanträden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr