Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari 2022

Strandbyn.jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade kring i dagens sammanträde. Bland annat behandlades planer på nya bostäder i Strandstaden, tomter till tomtkön och överenskommelsen om samverkan med polisen för ökad trygghet.

Fullriggaren 1, Landskrona stad: nu fråga om marköverlåtelseavtal med MPD Baveno Grund 3 

Midroc Property Development har sedan tidigare ett markanvisningsavtal för fastigheten Fullriggaren 1 inom detaljplaneområdet Strandstaden i norra Borstahusen. Midroc har åberopat sin optionsrätt och ett marköverlåtelseavtal (köpeavtal) har tagits fram med markanvisningsavtalet som grund. Köpare till fastigheten blir Midrocs projektbolag MPD Baveno Grund 3 AB.  

Bolaget ska bygga flerbostadshus med cirka 60 bostadsrättslägenheter. Tillträde till fastigheten planeras till 1 oktober 2022. Kostnaden för fastigheten blir 22,8 miljoner kronor. 
 

Bönan 3:5 och Saxtorp 8:8, Landskrona stad; nu fråga om beslut om tomtpriser för försäljning till tomtkö 

Bönan 3–5 är belägna inom detaljplanen för Tomaten i norra Landskrona. Saxtorp 8:8 ligger utanför detaljplan. De fyra tomterna avses säljas via stadens tomtkö.  
 
Bönan 3–5 utgör mellan 893 och 1056 kvadratmeter och föreslås säljas för 1 900 000–2 150 000 kronor. Saxtorp 8:8 är 2057 kvadratmeter stor och föreslås säljas för 1 200 000 kronor.  

 

Kronan 4 och Örja 30:2 del av, Landskrona stad; nu fråga om försäljning till Swedish Logistic Property Lundåkra AB 

Bolaget Swedish Logistic Property Lundåkra AB bedriver verksamhet för att bland annat förvalta, förvärva och avyttra fastigheter. Bolaget avser inom nu aktuellt område uppföra och förhyra nya verksamhetslokaler till Pharmaxim AB som kommer att flytta sin verksamhet från Helsingborg till Landskrona. För detta har föreliggande köpeavtal upprättats varigenom bolaget förvärvar fastigheten Kronan 4 samt del av Örja 30:2, totalt omfattandes cirka 11 200 kvadratmeter för en köpeskilling om 2 800 000 kronor. 

 

Överenskommelse mellan kommun och polis om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2022-2023 

Stadsledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan Landskrona stad och polisen om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2022- 2023.  

Enligt förslaget ska Landskrona stad och lokalpolisområde de kommande två åren samverka inom fyra övergripande fokusområden: 

  • Trygga kvarter 
  • Barn och unga i riskzon 
  • Narkotika 
  • Kriminella, nätverk, företag och individer 

Fokusområdena har brutits ner i sammanlagt sju underområden som innehåller förslag på inriktning och åtgärder inom respektive område. 
 

Remiss från Region Skåne - Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny regional transportinfrastrukturplan för hållbar utveckling av transportsystemet för perioden 2022-2033. 

I sitt remissvar instämmer Landskrona stad i att en prioritering av cykelinfrastruktur, kollektivtrafik och godstransport på järnväg är viktig och avgörande för att skapa ett hållbart transportsystem för framtiden. 

Staden lyfter även fram att den fördjupade översiktsplanen för Landskrona tätort föreslår en ny trafikplats mellan Landskrona Norra och Landskrona Södra. En ny trafikplats i detta läge skulle både avlasta Landskrona Södra och ge förbättrad tillgänglighet till nya verksamhetsområden, utbyggnadsområden samt stadens centrum, sjukhusområde och stationen. 

Landskrona stad lyfter behovet av att utreda samtliga alternativ till ny fast förbindelse över Öresund. Europaspåret, med förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, kan hantera alla slags järnvägstransporter; godståg, höghastighetståg och regionaltåg, samt biltrafik. Europaspåret är dessutom det alternativ som ger kortast restider från stora delar av Skåne till Köpenhamn. 

Inom Landskrona kommun finns två cykelvägsobjekt som anges som prioriterade under planperioden: Hofterup – Häljarp och Pålstorp – Glumslöv. Båda sträckorna ingår i Sydkustleden och sträckan Pålstorp – Glumslöv är dessutom utpekad som supercykelstråk. För Landskrona stad har dessa cykelvägar högsta prioritet och staden ser fram emot en fortsatt god dialog och genomförande av projekten.  
 
Region Skåne önskar inspel till nya cykelvägar längs statligt vägnät där kommunerna kan bekosta planläggning och utbyggnad. Landskrona stad vill i detta sammanhang lyfta behovet av cykelväg på sträckan Asmundtorp – Häljarp. Detta är en viktig koppling mellan de båda tätorterna och ger dessutom Asmundtorp bättre tillgänglighet till Häljarps station. 

Intresserad av att följa ärendena vidare? 

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr