Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på sammanträdet i kommunstyrelsen den 14 maj.

Planer på nya bostäder i Häljarp

Detaljplanen för del av Tofta 14:13 m.fl (Häljenäs) vann laga kraft den 16 december 2002. Detaljplanen har aldrig genomförts i sin helhet och när planen antogs tecknades inte något exploateringsavtal med dåvarande fastighetsägare.

Området som omfattas av detaljplanen har nu skiftat ägare och Egon Property, som äger delar av planområdet, vill sälja delar av sitt område till ett annat bolag som ska bygga bostäder på området. Bolaget planerar att uppföra fyra huskroppar i två plan inom exploateringsområdet, med totalt 32 lägenheter. För att kunna genomföra den planerade byggnationen krävs bland annat att en ny gata byggs ut. Avtalsförslaget innebär att Bolaget utan ersättning överlåter till staden de delar av exploateringsområdet som enligt gällande detaljplan utgörs av allmän platsmark gata, cirka 1300 kvm. Bolaget bekostar även utförandet av den nya gatan i sin helhet inklusive kostnad för projektledning, projektering mm. 

Bolaget ska utöver detta utge en ersättning till staden om 600 000 kronor för övriga förbättringsåtgärder på den allmänna platsmarken inom detaljplanen. Ersättningen motsvarar en tredjedel av de uppskattade kostnaderna för att anlägga en gångväg till närmsta busshållplats på Axeltoftvägen samt övriga förbättringsåtgärder på Häljenäsvägen, asfaltering, belysning mm. När bolaget fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet kommer nuvarande och framtida ägaretill exploateringsområdet vara befriade från skyldighet att erlägga gatukostnadsersättning för detaljplanen.

Bolaget ska i övrigt bekosta all utbyggnad på kvartersmark och svarar för samtliga anslutningsavgifter. Avtalet är villkorat av att bygglov beviljas och vinner laga kraft som i huvudsak överensstämmer med Bolagets framtagna ritningar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal med Egon Property AB.

Planer på nya bostäder i kvarteret Klas Klättermus vid Hälsingborgsvägen

Detaljplanen för Klas Klättermus 2, del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad är snart antagen. Detaljplanen gör det möjligt att bygga nya bostäder i form av två flerbostadshus och 18 radhus. De kommer att ligga på ett område mellan Hälsingborgsvägen och Segergatan, se karta.

Fastigheterna som berörs av detaljplanen är Borstahusen 1:1, som ägs av Landskrona stad och Klas Klättermus 2, som ägs av Klättermustvåan AB.  För att reglera ansvars- och kostnadsfördelningen för detaljplanens genomförande har ett exploateringsavtal tagits fram som kommer att tecknas med bolaget.

Avtalsförslaget innebär att den del av Klas Klättermus 2 som är planlagd som allmän platsmark/park, cirka 1200 kvadratmeter, överlåts utan ersättning till Staden. Marken ska genom fastighetsreglering överföras till fastigheten
Borstahusen 1:1. Av Borstahusen 1:1 överlåts de delar som planläggs som
kvartersmark för bostad, ca 2 200 kvadratmeter, till Bolaget.

Överenskommen köpeskilling uppgår till 2 000 000 kronor. Marken ska genom fastighetsreglering överföras till Bolagets fastighet Klas Klättermus 2. Bolaget står för samtliga kostnader hos Lantmäterimyndigheten.

Avtalet innebär i övrigt att staden ska bygga ut detaljplanens allmänna
platsmark, dvs gata och park med dagvattenmagasin, på Bolagets bekostnad.

Avtalet innebär också att bolaget medger Staden eller av Staden ägda bolag rätt att utan ersättning nedlägga och behålla kommunala ledningar inom
detaljplanens u-område.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal med Klättermustvåan AB.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén