Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 23 november

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Reviderad fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017 om fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018. Det har skett väsentliga förändringar efter detta beslut, gällande skatt och befolkning, som påverkar verksamheterna. Dessa har beretts och presenterats för budgetberedningen och ska beslutas i detta ärende.

Den reviderade fullmäktigeplanen innebär att resultatet 2018 ligger kvar på samma jämfört med beslutet som togs i juni, resultaten för planåren 2019-2020 har förbättrats på grund av höjda generella statsbidrag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta

att fastställa 2017 års reviderade investeringsbudget på objektsnivå med en totalnivå på 421,9 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten.

Kommunstyrelsen föreslog också kommunfullmäktige besluta

 • Att fastställa 2018 års investeringsbudget för den anslagsfinansierade verksamheten till 418,6 miljoner kronor, med en tillhörande investeringsplan för 2019-2020 uppgående till 385,1 respektive 339,8 miljoner kronor miljoner kronor.
 • Att fastställa 2018 års budgeterade resultat till 2,5 miljoner kronor och till 18,5 respektive 26,1 miljoner kronor för planperioden 2019-2020.
 • Att fastställa skatt- och statsbidragsintäkten för år 2018 till 2 472,2 miljoner kronor.
 • Att fastställa resultatbudgetens verksamhetskostnader 2018 till 2 488,1 miljoner kronor.
 • Att omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till hyresmodell som baseras på bruksvärdeprincipen och som ska vara jämförbar med allmännyttans hyressättningsprinciper. Även årlig uppräkning ska vara jämförbar med allmännyttan.
 • Att omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram komplett förslag till taxor för äldreomsorg för beslut i fullmäktige. Förslaget ska omfatta en revidering av regler för förbehållsbelopp. Taxekonstruktionen ska vara transparent och rättvis samt stödja en effektiv administration.
 • Att stadsledningskontoret tillsammans med omsorgsförvaltningen och individ- och familjeförvaltningen utreder förutsättningar och möjligheter att ansluta lägenheterna i särskilt boende och andra boenden till bredband och internet.
 • Att teknik- och serviceförvaltningen tillsammans med Landskrona Energi AB ska ta fram förslag med en tidplan för att etablera ladd-infrastruktur på Stadshuset, Fäladsgården, Ljuspunkten, Artillerigatan och stadens förråd, samt att ansöka om investeringsmedel från klimatklivet.
 • Att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda sina transportbehov och placering av ny bilpool.
 • Att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av att dels skapa positiva incitament för att använda stadens bilpool dels begränsa möjligheterna att använda egen bil i tjänsten.
 • Att individ- och familjenämnden med stöd av till exempel analysmodellen ”Kostnad per brukare” får i uppdrag att återkomma med ytterligare analyser och förslag till effektiviseringar med en ambition att komma i nivå med offentliga nyckeltal.
 • Att stadsledningskontoret tillsammans med individ- och familjeförvaltningen tar fram en rapportmall och att nämnden i samband med kvartalsrapporteringarna 2018 och framåt redovisar utfall och prognos för de olika placeringsinsatserna enligt en sådan mall.

(S) och (SD) deltog inte i beslutet.

Överflyttning av verkställighetsansvaret av LSS-insatser för barn och unga från individ- och familjenämnden till omsorgsnämnden

Den l juli 2016 flyttades ansvaret för myndighetsutövning for LSS-ansökningar för barn och unga 0-20 år från individ- och familjenämnden till omsorgsnämnden. Ansvaret för att verkställa beslutade insatser kvarstod inom individ- och familjenämnden. Det finns en politisk vilja att också samla all verkställighet för LSS-insatser under en och samma nämnd, omsorgsnämnden.

Utifrån ett barnperspektiv finns nu ett förslag till att flytta verksamheten den 1 januari 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta att verkställighetsansvaret av Landskrona stads LSS-insatser för barn och unga 0-20 år flyttas från individ- och familjenämnden till omsorgsnämnden den 1 januari 2018.

Remiss från Trafikverket – förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Trafikverket har översänt förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017. Förslaget till nationell plan är en trafikslagsövergripande plan som omfattar åtgärder i infrastruktur för väg, järnväg, sjö- och luftfart. Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade

att till näringsdepartementet översända stadsledningskontorets/stabens yttrande med bilagor.

Sammanfattning av beslutsunderlaget

Stadsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och pekat på bland annat följande:

Stadsbyggnadsförvaltningen vill påpeka att Skåne är en transitregion och vägnätet påverkas mycket av de tunga lastbilstransporter som passerar. Bland annat är E6:an hårt belastad och det är angeläget att styra över tunga transporter till andra trafikslag både ur klimatsynpunkt och ur framkomlighetssynpunkt.

Stadsbyggnadsförvaltningen vill i detta sammanhang trycka på vikten av ett väl fungerande järnvägsnät för godstrafik.  Det är viktigt att Västkustbanan byggs ut och blir så robust att det blir mer attraktivt att åka tåg än bil. Därmed kan klimatpåverkan minskas.

Stadsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att sträckan Vellinge–Helsingborg finns upptagen i den nationella planen som ”Bristande kapacitet och säkerhet".

Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att denna del av E6:an lyfts fram i den nationella planen, men vill också lyfta fram behovet av åtgärder vid trafikplats Landskrona Södra. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Landskrona södra studeras inom ramen för den åtgärdsvalsstudie som är under utarbetande för E6.

Stadsledningskontoret/stabens yttrande

Stadsledningskontorets stab vill särskilt yttra sig kring på planerna för godstransporter. I den nationella planen redovisas förslag på utpekade brister. Här pekas en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ut. Det finns även ett förslag på en järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, det så kallade Europaspåret. Detta alternativ behöver utredas på samma sätt som HH-förbindelsen särskilt som det har betydligt fler positiva effekter för järnvägssystemet.

Ett viktigt argument för Europaspåret är att godstrafik från Södra stambanan och Godsstråket genom Skåne kan ledas direkt till spåren mot Fehmarn Bält söder om Köpenhamn utan att belasta de hårt trafikerade spåren genom Eslöv, Lund, Malmö och Kastrup. En ökad kapacitet för järnvägstransporter och kortare transporttider kan bidra till att en större andel av godstransporterna kommer att gå på järnväg.

Landskrona stad vill också understryka behovet av åtgärder för att hantera de uppenbara kapacitetsbristerna på E6. Dagens situation leder till ett stort antal olyckor och att utvecklingen av regionen hämmas, då både pendling och transporter av såväl människor som varor försvåras. För att regionen, och därmed Landskrona stad, ska utvecklas i paritet med sin samlade potential krävs skyndsamma åtgärder för att öka kapaciteten på E6. 

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André