Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 25 november

Häljenäs.jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade kring i dagens sammanträde. Bland annat behandlades planer på nya bostäder i Asmundtorp, Häljarp och seniorbostäder i Strandstaden samt stadens risk- och sårbarhetsanalys.

Häljarp 16:1, Landskrona stad: nu fråga om exploateringsavtal med Bostadsrättsföreningen Helsingborg Flodhästen 10  

Ett exploateringsavtal har tagits fram med nuvarande fastighetsägare till Häljarp 16:1 som avser inlösen av allmän platsmark inom berörd fastighet samt ersättning för upprustning av allmän platsmark inom detaljplanen.  

Avtalsförslaget innebär att exploatören utan ersättning överlåter till staden de delar av fastigheten Häljarp 16:1 som enligt gällande detaljplan utgörs av allmän platsmark (natur), cirka 2 hektar. Exploatören ska utöver detta ersätta staden med 633 000 kronor avseende förbättringsåtgärder på Häljenäsvägen, asfaltering, belysning med mera.  

Exploatören planerar att bygga fem byggnader i två plan med cirka 50 lägenheter. 
 

Regalskeppet 1, Landskrona stad; nu fråga om marköverlåtelseavtal med Seniorgården 

Seniorgården AB har sedan tidigare ett markanvisningsavtal som ger dem ensamrätt till att förvärva fastigheten Regalskeppet 1 inom detaljplaneområdet Strandstaden i Norra Borstahusen. Denna optionsrätt har Seniorgården nu åberopat och förslag till marköverlåtelseavtal (köpeavtal) har tagits fram.  
 
Bolaget ska bygga flerbostadshus med cirka 45 bostadsrättslägenheter för personer över 55 år. Tillträde till fastigheten planeras till 1 maj 2022. Kostnaden för fastigheten blir 18 miljoner kronor. 

 

Asmundtorp 1:275 och 29:2, Landskrona stad; nu fråga om markanvisningsavtal med Götenehus AB 

Götenehus AB har visat intresse av att bostäder inom den pågående detaljplanen för Västra Möinge. Bolaget planerar bygga 10 bostäder som friliggande småhus med äganderätt. 

Markanvisningsavtalet innebär i korthet att Götenehus AB ges en köpoption till aktuella fastigheter till och med 30 april 2023. 

 

Risk- och sårbarhetsanalys Landskrona stad 2021-2023 

Enligt lag är kommunen skyldig att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys under det första kalenderåret vid ny mandatperiod. Denna analys ska ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med att förebygga, planera för och hantera kriser och extraordinära händelser. 

Vi har analyserat stadens beroende till energi, vatten, lokaler, IT- och kommunikationssystem, transporter, drivmedel, personal samt verksamhetsspecifika beroenden.  

I risk- och sårbarhetsanalysen identifieras och analyseras även möjliga riskhändelser som kan innebära en påverkan på skyddsvärden inom kommunens geografiska område. Utifrån en helhetssyn har beslutsunderlag arbetats fram i form av en åtgärdsplan. Syftet med åtgärderna är att minska riskerna och öka krisberedskapsförmågan hos verksamheterna och Landskrona stad i stort. 

 

 Intresserad av att följa ärendena vidare? 

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor. 

Foto: Perry Nordeng

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr