Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj

Nyproduktion Landskrona - Teaterterrassen .jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om den 28 maj.

Antagande av detaljplan för del av Saxtorp 7:5 med flera (Häljarps Ängar) i Häljarp

Syftet med detaljplanen för del av Saxtorp 7:5 mfl som ligger intill Landskronavägen, se kartbilaga nedan, är att pröva lämpligheten att uppföra bostadsbebyggelse inom planområdet. Planförslaget ska också skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet till naturen längs Saxån genom att möjliggöra kopplingar mellan ån och planområdet, befintlig bebyggelse och skola.

Planförslaget har varit på samråd under perioden 26 april – 21 maj 2018. Vid samrådets slut hade 14 yttranden inkommit från berörda förvaltningar, myndigheter och sakägare. Efter samrådet har förslaget reviderats. Därefter sändes planförslaget på granskning under perioden 26 mars – 19 april 2020 och efter granskningens slut hade 18 yttranden inkommit. I granskningsutlåtandet redovisas inkomna synpunkter samt de justeringar som gjorts inför planförslagets godkännande och antagande.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Stadsledningsförvaltningen anser att stadsbyggnadskontoret på ett skäligt sätt har svarat på inkomna synpunkter. Stadsledningsförvaltningen anser att detaljplan del av Saxtorp 7:5 med flera Häljarp, Landskrona stad, är i linje med stadens övriga antagna mål, riktlinjer, policys och kommunövergripande styrdokument.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Saxtorp 7:5, Häljarp, Landskrona stad.

SD avstod från beslut.

Köpeavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB för del av fastigheten Saxtorp 7:5

Detaljplan för del av Saxtorp 7:5 m fl, (Häljarps ängar), Häljarp, Landskrona stad är under antagande, se ovan. Detaljplanen möjliggör bostäder i form av radhus, kedjehus och flerbostadshus. BoKlok Mark och Exploatering AB har sedan tidigare ett markreservationsavtal för ett större område inom detaljplanen. Denna option har bolaget nu påkallat och ett köpeavtal har tagits fram med markreservationsavtalet som grund. Föreliggande förslag till avtal innebär att bolaget köper totalt ca 1,6 hektar uppdelat i två etapper.

För båda områdena gäller att upplåtelseformen ska vara bostadsrätt/äganderätt. Avtalet är villkorat av att detaljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft.

I den första etappen ska bolaget uppföra tre flerbostadshus, varav ett i fyra plan och två i två plan, totalt cirka 42 lägenheter.

I den andra etappen ska bolaget uppföra cirka sexton radhusbostäder och nio kedjehus. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal avseende del av Saxtorp 7:5, varigenom cirka 7 300 kvadratmeter (Område A) överlåts för 4 841 750 kr och cirka 9 000 kvadratmeter (Område B) överlåts för 5 651 750 kronor.

SD avstod från beslut.

Beslut om köpeavtal med Serneke för projektet Teaterterassen i Landskrona 

Detaljplan för fastigheten Landskrona Jäntan 2 finns antagen. Området är idag obebyggt och används som parkering. En byggnation på området medför att stadens centrum får en ny entré och kommer att sammankoppla stadsdelarna Centrum och Öster. Förtätningen är i linje med Landskrona vägval då den bland annat innebär fler bostäder i centralt läge med upplåtelseformen bostadsrätter. Byggnationen tillför även verksamhetslokaler kring ett av stadens viktigaste stråk.
 
Serneke Projektstyrning AB har sedan tidigare ett markanvisningsavtal som ger bolaget rätt att köpa delar av fastigheten Jäntan 2. Denna rätt har bolaget nu påkallat och därmed är parterna överens om följande köpeavtal som avses att tecknas med Serneke Markutveckling Väst 8 AB. Föreliggande förslag till köpeavtal innebär att bolaget köper cirka 5000 kvadratmeter av Jäntan 2 och cirka 2 kvadratmeter av Citadellstaden 1:1 för en köpeskilling om 24 085 000 kronor. Inom det överlåtna området ska bolaget uppföra bostäder, trygghetsboende och butikslokaler i tre olika etapper. Köpet är villkorat av att Länsstyrelsen beviljar tillstånd för en alternativ grundläggningsmetod samt att dispens medges för nedtagning av biotopsskyddade träd.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal varigenom Serneke Markutveckling Väst 8 AB köper del av Jäntan 2 och del av Citadellstaden 1:1 för en köpeskilling om 24 085 000 kronor.
 
S inkom med särskilt yttrande.

Köpeavtal med Eksjöhus Bostad 

Eksjöhus Bostad AB och Landskrona stad har tidigare tecknat ett markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt att under en viss period köpa delar av fastigheten Borstahusen 1:1. Bolaget har nu påkallat sin option och köpeavtal har tagits fram med markanvisningsavtalet som grund. Köpet sker genom bolaget Eksjöhus Mark Bostad AB.
 

 
Bolaget ska inom fastigheterna uppföra 34 radhus med upplåtelseform bostadsrätt. Tillträde till fastigheterna ska ske den 1 september 2020 under förutsättning att gator intill fastigheterna är färdigställda, att fastigheterna har avstyckats och att bolaget sålt 60 procent av bostäderna. Bolaget har efter tillträdesdagen 12 månader på sig att påbörja byggnationen (godkänt startbesked från stadsbyggnadsnämnden) och 30 månader på sig att färdigställa byggnationen (slutbesked från stadsbyggnadsnämnden).
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal varigenom delar av Borstahusen 1:1 överlåts till Eksjöhus Mark Bostad AB för en köpeskilling om 15 330 000 kr plus indexuppräkning.
 

Avsiktsförklaring med Hökerum Logistikfastigheter AB

Staden håller på att ta fram ny detaljplan för del av fastigheten Örja 1:9 Norra, i syfte att skapa möjligheter för mer verksamhetsmark. Här kan man skapa förutsättningar för fler etableringar i ett läge som både är nära motorväg E6 och nära till Landskrona station och kollektivtrafik. Bolaget Hökerum Logistikfastigheter AB har uttryckt intresse av att, efter att detaljplanen vunnit laga kraft, köpa del av planområdet i syfte att uppföra byggnation åt kund som ska etablera verksamhet.

Verksamheten avser en företagsgrupp med flera kända B2C-varumärken (business to consumer) som har behov av att uppföra kontor och lager om 40 000 kvadratmeter med en expansionsmöjlighet om ytterligare 20 000 kvadratmeter, innebärande ett totalt markbehov om 100 000 kvadratmeter. Verksamheten är planerad att medföra 120 arbetstillfällen initialt och 200 arbetstillfällen när det är fullt utbyggt.
 
Parterna förklarar sig i avsiktsförklaringen positiva till att överlåtelseavtal ska ingås efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Avsiktsförklaringen utgör ett icke-bindande dokument som gäller till dess att överlåtelseavtal ingåtts eller till dess att någon part meddelat den andra parten att avsiktsförklaringen ska upphöra att gälla. Priset för markområdet är under framtagande och ska fastställas innan detaljplanen antas.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Landskrona stad och Hökerum Logistikfastigheter AB.
 

Organisation av arbetsmarknadsfrågor

I oktober 2016 bildades ”Arbetsmarknad Landskrona” som en projektorganisation. Syftet med uppdraget var att skapa åtgärder som på ett tydligt sätt skulle leda till lägre arbetslöshet och i synnerhet minskad ungdomsarbetslöshet.
 
Mellan 2016 och 2020 har andelen arbetslösa i Landskrona minskat från 14,9 procent till 11,8 procent, vilket betyder att 600 personer har lämnat arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten har under motsvarande period sjunkit till 11,3 procent och ligger betydligt under Skånesnittet på 12,1 procent.
 
Nu föreslås en ny organisation för arbetsmarknadsfrågorna. Landskrona stad ska fortsätta att, genom kommunstyrelsen, ta en aktiv roll i arbetsmarknadspolitiken. En avdelning med namnet Arbetsmarknad Landskrona föreslås därför inrättas under stadsledningsförvaltningen.

Avdelningen ska ledas av en arbetsmarknadschef med samordningsansvar för stadens samtliga arbetsmarknadsfrågor. Denna bemanning ska vara anslagsfinansierad inom ramen för nuvarande budget.
 
För att skapa möjligheter till en tydligare styrning i arbetsmarknadspolitiska frågor förordar stadsledningsförvaltningen också att det inrättas ett arbetsmarknadsråd.
 
Bolaget Tillväxt Landskrona AB har också ingått i projektorganisationen Arbetsmarknad Landskrona och bildades 2016. Enligt bolagsordningen ska bolaget genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i Landskrona kommun. Bolaget ska bland annat kartlägga näringslivets behov av arbetskraft och kompetensförsörjning, så att detta kan matchas med riktade utbildningsinsatser och andra verksamma åtgärder för ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet. 

Enligt förslaget bör det goda arbetssätt som Tillväxt Landskrona funnit i Resursjobb, där arbetskraftsbehov identifierats hos arbetsgivarna och sedan matchas med arbetssökande, fortsätta. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
  • att inrätta en avdelning med namnet Arbetsmarknad Landskrona under kommunstyrelsen och dess stadsledningsförvaltning
  • att hänskjuta ärendet till budgetberedningen för att i 2021 års budget beakta de ekonomiska konsekvenserna 
  • att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en arbetsordning för ett arbetsmarknadsråd under kommunstyrelsen
  • att i övrigt ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder och föreslå revideringar i berörda reglementen så att organisationen kan träda i kraft den 1 januari 2021
  • att budgetberedningen får i uppdrag att i 2021 års budget föreslå att Tillväxt Landskrona AB erhåller ett aktieägartillskott om 6 miljoner kronor som tillförs bolagets fritt eget kapital/överkursfonden
  • samt att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv för Tillväxt Landskrona AB
 
M inkom med ett tilläggsyrkande.
S inkom med två tilläggsyrkande som avslogs. Därefter inkom S med en muntlig reservation.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André