En Sv

Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 28 november

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om i dagens sammanträde.

Nedra Glumslöv 14:4, Landskrona stad – nu fråga om förvärv

Fastigheten Nedra Glumslöv 14:4 ägs av Svenska Kyrkan och ligger väster om kvarteren Nannagården och Friggagården. Gården omfattar 5 800 kvadratmeter och har ett unikt läge med en fantastisk utsikt mot Ven och sundet.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer hösten 2019 att föreslå kommunstyrelsen att påbörja en fördjupad översiktsplan för Glumslöv. För att ha rådighet över marken runt Glumslöv föreslås att Nedra Glumslöv 14:4 köps av staden. Staden äger omgivande jordbruksmark som gränsar till den aktuella fastigheten. Fastigheten föreslås nu förvärvas för en köpeskilling om 7 200 000 kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta

att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och Svenska Kyrkan varigenom fastigheten Landskrona Nedra Glumslöv 14:4 förvärvas av staden för en köpeskilling om sju miljoner tvåhundratusen (7 200 000) kronor.

att bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 7 250 000 kronor, samt

att finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.

SD deltog inte i beslutet.

Detaljplan för del av Kopparängen 1 m.fl. (Karlslund: del av Koppargården och Silvergården), Landskrona stad – granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för Kopparängen 1 m.fl. (Karlslund: del av Koppargården och Silvergården), Landskrona stad. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla, förädla och förtäta planområdet genom ny bebyggelsestruktur, gatustruktur och grönstruktur.

Målet med detaljplanen är att skapa ett mer varierat bostadsutbud, ökad trygghet, mer varierade utemiljöer med plats för lek, rekreation, natur, dagvattenhantering och mötesplatser samt att öppna upp och koppla stadsdelen bättre till resten av staden. Syftet är också att möjliggöra för ökad service, handel, skolverksamhet och centrumverksamhet inom området. Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden 4 – 26 april 2019.

Vid samrådets slut hade 22 yttranden inkommit från berörda förvaltningar, myndigheter och sakägare. Efter samrådet har förslaget reviderats. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2019 att sända detaljplaneförslaget på granskning. Planförslaget har funnits tillgängligt på stadsbiblioteket, museet, i stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida under perioden 28 oktober – 18 november 2019.  

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Kopparängen 1 m.fl. (Karlslund: del av Koppargården och Silvergården), Landskrona stad.

Detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26, Landskrona stad – samråd

Stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26, Landskrona stad på samråd. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta och skapa en mer stadsmässig struktur inom kvarteret Slottsplatsen genom att bygga ett flerbostadshus. Nybyggnation ska komplettera befintlig bebyggelse i både omfattning och arkitektonisk utformning samt förse parkvillan inom Slottsplatsen 26 med skydds- och varsamhetsbestämmelser och ändra dess användning till bostad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26, Landskrona stad.

Uppdrag till stadsbyggnadsnämnden – fördjupad översiktsplan för Glumslöv, Landskrona stad

Den kommunövergripande översiktsplanen för Landskrona stad (antagen 2016-02-29) ersatte den tidigare gällande fördjupade översiktsplanen för Glumslöv. I kommunens översiktsplan slås fast att Glumslöv har ett bra kollektivtrafikläge och är en populär boendeort med ett gott serviceutbud. Det bör studeras hur Glumslöv kan växa med attraktiva bostäder, med hänsyn taget till natur- och kulturintressen, utöver de förtätningsmöjligheter som pekas ut i översiktsplanen.

Med sitt unika läge präglas utvecklingen av Glumslöv av avvägning mellan olika intressen. Att utreda frågorna ur ett helhetsperspektiv som en fördjupad översiktsplan innebär bedöms vara ett lämpligt sätt att uppnå hållbar utveckling av Glumslöv samt uppfylla de övergripande nationella målen. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Glumslöv ska utgöra ett underlag för diskussioner om Glumslövs långsiktiga utveckling och ange riktlinjer för lokalisering av ny bebyggelse. Vidare ska arbetet redovisa miljö- och riskfaktorer samt övriga frågor/intressen som ska beaktas vid beslut som rör mark- och vattenanvändning i och kring Glumslöv samt redovisa hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Arbetet ska också redovisa hur kommunen avser att tillgodose nationella och internationella mål avseende till exempel transport, folkhälsa, hållbarhet och jämställdhet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att ta fram en fördjupad översiktsplan för Glumslöv, Landskrona stad.

Överenskommelse mellan kommun och polis om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2020-2021

Överenskommelsen baseras på en gemensamt framtagen lägesbild och orsaksanalys till kriminalitet och otrygghet i Landskrona. Förslaget har tagits fram av polisen, berörda förvaltningar och bolag samt lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). Fokus ligger på insatser och åtgärder inom fyra huvudområden:
- Otrygghet i utvalda områden
- Barn och unga i riskzon
- Narkotika
- Kriminella nätverk och individer

I det fortsatta arbetet fastställs tillvägagångssätt och mål i de aktivitetsplaner som tas fram för respektive insats. BRÅ ansvarar för framtagande, utveckling och uppföljning av överenskommelsen. BRÅ behandlar även förslag till revideringar av aktivitetsplanerna i samband med uppföljning som sker halvårsvis. En gång om året redovisas resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen och polisledningen. Dokumentet ägs av två parter och ska godkännas av såväl stad som polis. Lokalpolischefen i Landskrona har godkänt föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till överenskommelse mellan Landskrona stad och polisen om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2020-2021.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André