Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 5 september

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade kring i dagens sammanträde.

Illern 7 och Fjällräven 1, Landskrona stad; nu fråga om exploateringsavtal med Swep International AB

Swep är tomträttsinnehavare på fastigheterna Illern 7 och Fjällräven 1 och använder utöver dessa fastigheter även del av Karlslund 1:1, som ägs av staden och som i gällande detaljplan utgör gatumark.


Swep har anmält intresse av att utöka befintlig tomträtt över del av Karlslund 1:1. För att möjliggöra byggnation samt utökning av tomträtten krävs en ny detaljplan, ändring av befintlig tomträtt samt en ombildning av berörda fastigheter. Därför arbetar staden nu med att ta fram en ny detaljplan för Illern 7 och Fjällräven 1. Föreliggande exploateringsavtal har upprättats för att reglera genomförandefrågorna kopplade till detaljplanen. Erforderliga åtgärder på allmän platsmark ska bekostas av exploatören (Swep).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Landskrona stad och Swep International AB.

Landskrona stads delårsrapport för första halvåret

Delårsrapporten för första halvåret (1 januari-30 juni) visar ett positivt resultat för Landskrona stad med 53,7 miljoner kronor.

Helårsprognosen för 2019 är ett positivt resultat på 7,9 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för helåret har då en positiv budgetavvikelse med 6,4 miljoner kronor.
För helåret 2019 prognostiserar utbildningsnämnden en negativ budgetavvikelse med minus 33,7 miljoner kronor. I budget 2019 hade kommunstyrelsen satt av 17 miljoner kronor på grund av obalanser i stadens större nämnder under föregående år. Trots detta är utbildningsnämndens budgetavvikelse omfattande. Förvaltningen återrapporterar kontinuerligt till sin nämnd om de insatser som görs för att uppnå en ekonomi i balans. Stadsledningskontoret föreslår i samband med delårsrapporten att för 2019 tilläggsbudgetera ytterligare 7,5 miljoner kronor som finns avsatta som demografikompensation.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta:
1. Att ombudgetera 7,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag för demografi till utbildningsnämnden

2. Att tilläggsbudgetera 700 000 kronor till stadsbyggnadsnämndens driftbudget för drift av reningsanläggning som installerats på grund av föreläggande om förorenat vatten från en grund- och dagvattenpump i viadukten vid Ljuspunkten.

3. Att ombudgetera 1 miljoner kronor till stadsbyggnadsnämndens driftbudget från stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget avseende planer och program.

4. Att ombudgetera 347 000 inom teknik- och fritidsnämndens budget från det årliga investeringsutrymmet till investeringsprojekt Varvsvägen 5.

5. Att minska kommunstyrelsens budgetanslag avseende bidraget från Tillväxtverket ”för att minska och motverka segregation” med 5, 435 miljoner kronor och tilläggsbudgetera 1, 7 miljoner kronor till individ- och familjenämnden, 2, 735 miljoner kronor till utbildningsnämnden, 500 ooo kronor till teknik- och fritidsnämnden och 500 000 kronor till kulturnämnden.

6. Att ombudgetera 3 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag för lönekompensation till stadens rörelsekapital

7. Att reducera kommunstyrelsens investeringsanslag för IT-strategi med 2 miljoner kronor och tilläggsbudgetera ett driftsanslag på 1 miljoner kronor till kommunstyrelsens driftbudget

8. Att ombudgetera ett driftsanslag från kommunstyrelsen samhällsskydd och trygghet på
200 000 kronor till ett investeringsanslag på 200 000 till stadsbyggnadsnämnden

9. Att inte omvandla kulturnämndens anslag på 500 000 kronor från reinvesteringsmedel till driftsmedel för 2019 och framåt

10. Att ombudgetera 2 miljoner kronor från individ- och familjenämnden till stadens rörelsekapital avseende boende för samsjuklighet

Central tvätt för avlastning av hemvården

Omsorgsförvaltningens driftkostnad uppgår för närvarande till ca 1,3 miljoner kronor för hantering av brukarnas tvätt. Genom att låta teknik-och fritidsförvaltningen sköta uppdraget inom befintligt tvätteri, som en arbetsmarknadsåtgärd, skulle kostnaden uppgå till ca 0,5 miljoner kronor vilket innebär en besparing om ca 0,8 miljoner kronor per år. Samtidigt skulle tid frigöras för undersköterskorna på omsorgsförvaltningen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att tilldela teknik- och fritidsförvaltningen uppdraget att leverera tvättjänster till omsorgsförvaltningens brukare i hemvården

samt att bevilja teknik- och fritidsnämnden ett investeringsanslag om 1,1 miljoner kronor för att komplettera och anpassa tvätteriet till det nya uppdraget

samt att finansiering ska ske genom kommunens rörelsekapital

samt att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning för beaktande av driftkonsekvenserna i 2020 års budget.

Samverkansavtal mellan Landskrona stad, E.ON och Landskrona Energi

Landskrona Stad, Landskrona Energi och E.ON arbetar för att gemensamt hitta innovativa energilösningar för kommunen. Parternas avsikt är att skapa driftsäkra energilösningar för el, kyla och värme som är optimerade och direkt kopplade till överliggande nät såsom fjärrvärme, fjärrkyla och elnät. E.ONs avsikt är att bistå Landskrona stad med kunskap, erfarenhet och utvecklingsarbete för att säkerställa framtidens energilösningar för staden. Landskrona Stad och Landskrona Energi har för avsikt att bistå med kunskap om lokala förhållanden och förutsättningar, nödvändiga för utformningen av framtidens energilösningar.

Några av de projekt som initialt identifierats att utreda vidare som konkreta möjligheter är:

  • Partnerskap mellan Landskrona Energi, E.ON och nuvarande ägare av Prismaparken i Axeltofta för att möjliggöra en expansion av solcellsproduktion i kommunen
  • Gipsöns elproduktion med vindkraft kan kompletteras med solcellsproduktion i form av andelserbjudande till riktade målgrupper inom Landskrona
  • Ven som självförsörjande energiområde baserat på förnybar produktion
  • Struktur för fördjupat samarbete mellan E.ON och Landskrona Energi för att möjliggöra framtidens energilösningar inom Landskrona, specifikt utreda vilka möjligheter det finns inom Landskrona Stads geografiska område att snarast underlätta kapacitetsutmaningarna för Landskrona Stad och Region Skåne.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna ”Samverkansavtal mellan Landskrona stad, Landskrona Energi AB och E.ON”.

Miljöredovisning för Landskrona stad 2018

Miljöförvaltningen tar årligen fram en miljöredovisning som presenterar det gångna årets miljöarbete i kommunen samt visar resultatet av uppföljningen av miljöövervakningsprogrammet.
I miljöredovisningen finns bland annat en summering av arbetet med kommunens miljömål. Kommunens miljömål gäller fram till år 2020 men en revidering av miljömålsarbetet pågår.

Miljömål: Utsläpp från kommunens transportarbete ska minska
Jämfört med 2017 har koldioxidutsläppen från transporterna minskat med cirka 15 procent. Detta beror på att den totala körsträckan har varit lägre, men även på en ökning av antalet miljöbilar.

Miljömål: Ekologiskt producerade livsmedel ska utgöra minst 50 procent av budgeten för livsmedelsinköp.
Sedan 2010 har andelen ekologiska livsmedel som köps in av staden kontinuerligt ökat. Då låg andelen på knappt 20 procent. År 2018 låg andelen ekologiska livsmedel i upphandlingen på 37 procent, medan Fairtrade märkta produkter ökade från 4,1 procent till 4,4 procent. Det totala inköpsvärdet för livsmedel under 2018 uppgick till ca 22,8 miljoner kronor.

Miljömål: Kommunens verksamheter ska vara fossilfria (spillvärme räknas som fossilfri).
Stadens elproduktion sköts av Landskrona energi och är idag till största del fossilfri. Elproduktionen utgör endast cirka 12 procent av den totala energiproduktionen, resten är varmvatten till fjärrvärmnätet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att 2018 års miljöredovisning för Landskrona stad godkänns.

Avtal om persontrafiken på färja mellan Landskrona och Ven

Färjetrafiken mellan Landskrona och Ven är beroende av bidrag från såväl Region Skåne, som ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken, som Landskrona stad, då omsättningen/biljettförsäljningen endast täcker cirka 50 procent av Rederi AB Ventrafikens kostnader.

Principen har tidigare varit att bidragsnivån varit lika stor från Region Skåne och Landskrona stad och för perioden 2014-2018 uppgått till 10,5 miljoner kronor för vardera parten och år. De senaste tre åren har Rederi AB Ventrafiken redovisat ett resultat på mellan 5-6 miljoner kronor årligen. Därför föreslås nu att Region Skånes bidragsnivå sänks till 7,7 miljoner kronor per kalenderår. Dessutom föreslås en ”vinstdelning” för kommande avtalsperiod under förutsättning att Rederi AB Ventrafiken redovisar ett ekonomiskt överskott överstigande 1,0 mnkr.

När nu Skånetrafiken lanserar ett nytt biljettsystem kommer samtliga periodbiljetter utställda av Skånetrafiken med en zon som omfattar hamnarna i Landskrona och Ven vara giltiga för färjeöverfarten mellan Landskrona och Ven med undantag för Skånetrafikens sommarbiljett, Öresund Runt och Seniorkort. I det fall resenär, med biljett köpt av Skånetrafiken, åker på färjeöverfarten skall Regionen erlägga en ersättning till Rederi AB Ventrafiken med 90 kronor per enkelresa, men aldrig mer än 690 kronor/30 dagars period för periodkortskund.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat avtal om persontrafik på färja mellan Landskrona och Ven för perioden 2019-01-01-2023-12-31, under förutsättning att Region Skåne/kollektivtrafiknämnden tar ett likalydande beslut.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.