Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 6 september

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Örja 30:2 del av, Landskrona stad - nu fråga om försäljning till Hexis AB

Hexis AB är ett grossistföretag som bedriver försäljning av självhäftande folieprodukter med huvudkontor i Frankrike. Bolaget planerar nu att flytta det svenska huvudkontoret inklusive lager till Landskrona och förvärvar 8 000 kvadratmeter i verksamhetsområdet Kronan för en köpeskilling om 250 kr/kvadratmeter. (2 000 000 kronor). Bolaget erhåller samtidigt en markoption i två år på ytterligare ca 6 000 kvadratmeter.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Landskrona stad och StartVision 3654 AB (under namnändring) varigenom bolaget förvärvar 8 000 kvadratmeter av fastigheten Örja 30:2 samt erhåller en option i två år om framtida markförvärv om ytterligare ca 6 000 kvadratmeter.

Redovisning av synpunktshantering för 2017

Landskrona stad har via ett synpunktshanteringssystem som gör det möjligt för invånarna att lämna förslag, beröm, klagomål och information. Ärendena benämns övergripande som ”synpunkter”.

Enligt fastställda rutiner ska kommunstyrelsen en gång per år få en redovisning av inkomna synpunkter för samtliga verksamheter i Landskrona stad. Respektive nämnd ska få en sammanställning från sin förvaltning två gånger per år. Mellan den l januari och 31 december 2017 har totalt 1136 synpunkter inkommit till Landskrona stad, vilket är en ökning med 394 stycken från föregående år.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen av synpunktshanteringen för år 2017, samt att lägga redovisningen till handlingarna.

Ansökan om statsbidrag från Tillväxtverket för att stärka arbetet med att minska segregation och socioekonomiska utmaningar 2018

Landskrona ansöker som en av 32 kommuner om statsbidrag i syfte att minska och motverka segregation. Staden ansöker totalt om 8 525 000 kronor för 2018. Fördelningen av medel föreslås främst gå till pågående insatser och aktiviter med fokus på barn, unga och familjer inom fem prioriterade områden; insatser för ökad måluppfyllelse i skolan, insatser för meningsfull fritid, förebyggande insatser barn, unga och föräldrar, insatser för ökad sysselsättning samt kunskapshöjande insatser tjänstepersoner och politiker.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till stadsledningskontoret att ansöka om statsbidraget i enlighet med tjänsteskrivelsens intentioner.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.