Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 7 november

grundskola lagupplost foto Landskrona stad.jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade kring i dagens sammanträde. Bland annat behandlade man fullmäktigeplanen för 2020-22 med budget för samtliga Landskrona stads verksamheter 2020.

Detaljplan för del av fastigheten Borstahusen 1:1, Strandstaden Landskrona stad
 

Planområdet omfattar del av fastigheten Borstahusen 1:1. Området är beläget norr om tätorten Landskrona i nära anslutning till fiskeläget Borstahusen och strax öster om området Strandbyn. Planområdet är cirka 13 hektar stort och är fortsatt tätortsutveckling i Norra Borstahusen. Detaljplaneförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Landskrona tätort (antagen 2014-06-18). Där är området utpekat som stadsbebyggelse för huvudsakligen bostäder och blandade funktioner för service och verksamheter.

Detaljplaneförslaget innefattar möjlighet för ungefär 550 nya bostäder i blandad utformning med radhus, parhus och flerbostadshus. Inom planområdet ges möjlighet för förskola/skola och/eller vård samt mindre handel i bottenvåning utmed Erikstorpsvägen och Löpargatan/Havsgatan. Planförslaget innebär också planläggning av delar av Säbybäcken för naturändamål.

Planförslaget har under perioden 2-23 oktober 2019 funnits tillgängligt på stadsbiblioteket, museet, i stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av fastigheten Borstahusen 1:1, Landskrona stad ”Strandstaden”.

Fullmäktigeplan 2020-2022 med budget 2020

Under kommunstyrelsens sammanträde presenterades fullmäktigeplanen för 2020-2022 med budget för 2020.

Fullmäktigeplanen består av fyra delar; målstyrning, budgetantaganden, ekonomiska rapporter och nämndernas arbete.

Driftbudgeten för 2020 baseras bland annat på SCB:s befolkningsprognos för de kommande åren. På grund av ändrade demografiska förhållande bland barn och unga har utbildningsnämnden fått en budgetkompensation uppgående till 17,3 miljoner kronor för 2020.

Befolkningsprognosen från SCB visar också att antalet personer över 80 år kommer att öka. För 2020 har omsorgsnämnden därför fått en budgetkompensation uppgående till 4,2 miljoner kronor. För 2021-2022 finns medel reserverade i långtidsplanen.

Budget 2020 och planen för 2021-2022 utgår ifrån en stegvis anpassning i organisationen för att nå ett resultat på 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Planen är att nå ett resultat för skatter och generella statsbidrag år 2022. Detta innebär att stadens nämnder behöver effektivisera sina verksamheter.

Utbildningsnämndens ram är inte minskad på grund av deras ekonomiska situation med stora utmaningar där det kommer att krävas ekonomiska åtgärder för att nå en ekonomi i balans..

Fullmäktigeplanen innehåller också ett antal politiskt prioriterade områden. De är:

  • Skola för kunskap med arbetsro
  • Tillväxt i Landskrona
  • Leva och bo i Landskrona
  • Hållbart samhälle
  • Landskronaborna i fokus

Fullmäktigeplanen med budget kommer att behandlas i kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna fullmäktigeplan 2020-2022 med budget 2019. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André