Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 8 november

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Saxtorp 10:46 del av och Saxtorp 10:35 del av, Landskrona
stad; nu fråga om upplåtelse av nyttjanderättsavtal

Häljarps skateförening vill upprätta en skatepark med placering i Häljarp på del av fastigheterna Landskrona Saxtorp 10:46 och del av Landskrona Saxtorp 10:35. Nyttjanderätten omfattar totalt 600 kvadratmeter. Häljarps skateförening kommer att finansiera anläggningen med hjälp av ansökta medel. Byggstart beräknas till april 2019. Nyttjanderätten kommer att upplåtas på 10 år utan avgift. Sägs inte nyttjanderätten upp ett år före arrendetidens slut förlängs arrendetiden med fem år på oförändrade villkor.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja nyttjanderättsavtal med Häljarps skateförening.

Verona 1 mfl, Landskrona stad, nu fråga om markreservationsavtal

Detaljplanen för fastigheterna Albano 30, 32 m fl i Landskrona gör det möjligt att bygga flerbostadshus, radhus mm. HSB har tillsammans med Midroc byggt befintligt flerfamiljshus. Midroc och HSB har nu aviserat att de önskar köpa kvarvarande byggrätter inom området genom det gemensamma bolaget Holding i Västerparken AB. Området är beläget väster om Norra Infartsvägen vid Italiengatan och ingående fastigheter är Florens 1, Verona 1, Turin 1 och Venedig 1. Bolaget har för avsikt att uppföra radhus i enlighet med befintlig detaljplan. För att kunna påbörja skissarbete och försäljning har bolaget önskemål om att träffa ett markreservationsavtal med option om att förvärva byggrätterna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna markreservationsavtal med Holding i Västerparken AB varigenom bolaget ges rätt att förvärva fastigheterna Florens 1, Verona 1, Turin 1 och Venedig 1 för en köpeskilling om totalt 5 miljoner kronor samt att bemyndiga MEX-chefen rätt att vid behov förlänga markreservationen på samma villkor, dock inte längre än till den 31 december 2019.

Fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019

Under kommunstyrelsens sammanträde presenterades fullmäktigeplanen för 2019-2021 tillsammans med budget för 2019. Fullmäktigeplanen består av fem delar; planeringsförutsättningar, målstyrning, budgetantaganden, ekonomiska rapporter och nämndernas arbete.
Driftbudgeten för 2019 baseras bland annat på befolkningsprognosen för de kommande åren. Prognosen visar att antalet barn och elever i åldern 1-19 år kommer att öka. Ökningen genererar en demografisk budgetkompensation till utbildningsnämnden på drygt 9 miljoner kronor under 2019.
Befolkningsprogonosen visar också att antalet personer över 80 år kommer att öka. För år 2019 har därför omsorgsnämnden kompenserats demografiskt med 3,9 miljoner kronor och för 2020-2021 finns reserverat medel i långtidsplanen för ytterligare ökning.


Staden står för ett utmanande ekonomiskt läge år 2020 och 2021. För att uppnå ett resultat i enlighet med kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning krävs åtgärder i budgetarbetet inför budget 2020 på cirka 90 miljoner kronor och ytterligare 15 miljoner kronor för år 2021. För att uppnå enbart ett positivt resultat krävs åtgärder i budgetarbetet inför budget 2020 på cirka 35 miljoner kronor och ytterligare 14 miljoner kronor för år 2021.
Fullmäktigeplanen med budget kommer att behandlas i kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november.

Beslut
Kommunbestyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna fullmäktigeplan 2019-2021 med budget 2019. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet.


Kvarteret Pilängen 1, del av, Landskrona stad, köp från Stena Fastigheter samt försäljning till Bo Klok Mark och Exploatering AB

En detaljplan för del av kvarteret Pilängen och Bronsängen m fl. (Karlslundslänken, Landskrona stad) har arbetats fram. Detaljplanen medger byggnation av radhus, flerbostadshus och en tomt för skoländamål. Bo Klok har under planprocessen varit aktiva och medverkat till utformningen av den södra delen av planområdet för att möjliggöra byggnation av radhus i Bo Klokkonceptet. Detaljplanen är den första etappen av planläggning för bostäder i Karlslundsprojektet. En viktig del i Karlslundsprojektet är att höja attraktiviteten i området samt skapa ett varierat utbud av upplåtelseformer för att medverka till en socialt hållbar stadsdel. Nya former av upplåtelse medger inflyttning till området och en möjlighet till omflyttning inom området, exempelvis för barnfamiljer som har behov av ett större boende i markplan. Bo Klok förbinder sig att påbörja byggnationen senast 12 månader från tillträdesdagen och slutföra den senast 30 månader efter byggstart. Om det inte sker utgår ett vite om 50 000 kr per påbörjad månad tills det att Bo Klok uppfyllt sin byggplikt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan Stena Fastigheter Pilängen AB och Landskrona stad.
Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till köpeavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB där staden överlåter del av Pilängen 1 till bolaget för en köpeskilling om 6 miljoner kronor.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.