Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari

?? Jäntan webb.jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om på dagens sammanträde.

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om förlängning av markanvisningsavtal med köpoption för Serneke AB


Kvarteret Jäntan har ett strategiskt bra läge i centrum och är en viktig nod för att sammanfoga stadsdelarna Centrum och Öster. En byggnation på fastigheten ger ett tillskott till platsen och en ny entré till Centrum. Serneke Projektstyrning AB, har till och med 2019-12-31 ett markanvisningsavtal som ger dem ensamrätt att förhandla med Staden om ett markköp gällande Jäntan 2.

Fastigheten är planlagd för ändamålen bostäder, centrumverksamhet, vård, skola och parkering. Beslut om förlängning av markanvisningsavtalet togs av Kommunfullmäktige 2019-03-04 varigenom avtalet förlängdes till och med 2019-12-31. På grund av att arkeologin ännu inte är utredd föreslås att tidigare tecknat markanvisningsavtal förlängs på samma villkor som tidigare till och med 2020-06-30. Dessutom föreslås MEX-chefen få en delegation att medge ytterligare förlängning till och med 2020-12-31 under förutsättningen att Serneke bedriver ett aktivt arbete med projektet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta

att godkänna förlängning av tidigare gällande markanvisningsavtal avseende fastigheten Jäntan 2 med Serneke Projektstyrning AB att gälla tom 2020-06-30

samt att bemyndiga MEX-chefen rätt att vid behov förlänga markanvisningsavtalet på samma villkor, dock inte längre än tom 2020-12-31.

Sandstranden 4-5 och Sandslottet 1-4, Landskrona stad; nu fråga om försäljning

Dast Mark & Exploatering AB och Landskrona stad har ett gällande optionsavtal som ger bolaget rätt att förvärva fastigheterna Sandstranden 4-5 och Sandslottet 1-4 i Strandbyn i Borstahusen. Bolaget har nu påkallat sin option och köpeavtal har tagits fram med optionsavtalet som grund.

Bolaget kommer att uppföra ett enfamiljsbostadshus på varje fastighet och sälja vidare till de blivande boende i husen. Ett köpeavtal har tagits fram för varje fastighet för att möjliggöra transport av fastighetsköpen till slutkunderna. På så sätt undkommer Bolaget lagfartskostnader. Den totala köpeskillingen för fastigheterna uppgår till 10 000 000 kr, fördelat på 1 800 000 kr för vardera Sandstranden 4 och 5 och 1 600 000 kr för vardera Sandslottet 1-4. I övrigt innehåller köpeavtalen samma villkor. Tillträde till fastigheterna ska ske den första i månaden efter att kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet vunnit laga kraft. Byggnationen ska påbörjas senast 12 månader efter tillträdet och färdigställas senast 30 månader efter byggstart.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och Dast Mark & Exploatering AB varigenom Sandstranden 4 överlåts för 1 800 000 kr

att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och Dast Mark & Exploatering AB varigenom Sandstranden 5 överlåts för 1 800 000 kr

att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och Dast Mark & Exploatering AB varigenom Sandslottet 1 överlåts för 1 600 000 kr

att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och Dast Mark & Exploatering AB varigenom Sandslottet 2 överlåts för 1 600 000 kr

att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och Dast Mark & Exploatering AB varigenom Sandslottet 3 överlåts för 1 600 000 kr

att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och Dast Mark & Exploatering AB varigenom Sandslottet 4 överlåts för 1 600 000 kr

Lägerplatsen 1, Landskrona stad; nu fråga om försäljning

Midroc Land Development AB och Landskrona stad har tidigare tecknat ett markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt att under en viss period förvärva fastigheten Lägerplatsen 1. Bolaget har nu påkallat sin option och köpeavtal har tagits fram i enlighet med markanvisningsavtalet. Bolaget ska bebygga fastigheten med flerbostadshus med upplåtelseformen bostadsrätt.

Tillträde till fastigheten ska ske då bygglov för erforderlig byggnation erhållits, dock senast den 1 april 2020. Bolaget har 12 månader på sig att påbörja byggnationen efter tillträdesdagen och ska färdigställa byggnationen senast 30 månader från byggstart. Den totala ersättningen för fastigheten uppgår till 14 820 000 kr, varav köpeskillingen utgör 13 290 000 kr och gatukostnadsersättningen utgör 1 530 000 kr.

För att möjliggöra Bolagets byggnation och genomföra gällande detaljplan ska Landskrona stad flytta en spillvattenledning från Lägerplatsen 1, anlägga en mindre park/gräsyta samt bygga om Öresundsgatan så att denna flyttas från fastigheten. Ombyggnad av gatan och ledningsflytten ska vara genomfört senast den 31 oktober år 2020.

På fastigheten Lägerplatsen 1 ska det enligt gällande detaljplan utföras en gångväg som ska anslutas till trottoarer på Artellerigatan och Citadellvägen. Gångvägen ska användas av blivande boende på fastigheten och av allmänheten. För att säkra allmänhetens tillträde till gångvägen har ett förslag till servitutsavtal upprättats som ger stadens fastighet Citadellstaden 3:1 rätt att bibehålla och underhålla gångväg på fastigheten, se bilaga 4. Servitutsavtalet kommer att tecknas av staden innan Lägerplatsen 1 överlåts, men Bolaget har genom köpeavtalet åtagit sig att bekosta och utföra gångvägen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal varigenom Lägerplatsen 1 överlåts till Midroc Land Development AB för en köpeskilling om 13 290 000 kronor plus indexuppräkning och en gatukostnadsersättning om 1 530 000 kronor

att godkänna föreliggande förslag till servitutsavtal (Bilaga 4 till köpeavtalet) varigenom Landskrona stads fastighet Citadellstaden 3:1 ges rätt att bibehålla och underhålla gångbana på fastigheten Lägerplatsen 1.

Bronsängen 6, del av, Landskrona stad; nu fråga om köpeavtal

BoKlok Mark och Exploatering planerar att uppföra 2 flerfamiljshus med 33 lägenheter i bostadsrättsform, inom del av Bronsängen 6 samt del av Karlslund 1:1, i enlighet med detaljplan för del av kv. Pilängen och Bronsängen med flera, Karlslundslänken.
 
Överlåtelseområdet omfattar cirka 4 800 kvadratmeter och köpeskillingen uppgår till 3,86 miljoner kr. Tillträde till överlåtelseområdet ska ske tio dagar efter att I) erforderlig avstyckning har vunnit laga kraft, samt II) bolaget tecknat förhandskontrakt för försäljning på minst 13 lägenheter. Tillträde kan ske även om ett mindre antal förhandskontrakt tecknats under förutsättning att staden och bolaget är överens. Bolaget äger rätt att på egen risk påbörja arbeten inom överlåtelseområdet 2020-02-01, och är skyldiga att återställa marken för det fall tillträde sedan inte sker. Bolaget förbinder sig att färdigställa byggnationen senast 30 månader efter byggstart, förknippat med vite vid eventuell försening à 50 000 kr/mån tills att färdigställandet är klart. Bolaget förbinder sig att bostäderna upplåts med bostadsrätt, förknippat med vite vid eventuellt avtalsbrott à 3 860 000 kr till omedelbar betalning.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och BoKlok Mark och Exploatering AB varigenom överlåtelseområdet omfattande del av Bronsängen 6 samt del av Karlslund 1:1 överlåts för 3 860 000 kronor.

Detaljplan för del av fastigheten Örja 1:9, södra, Weibullsholm, Landskrona stad – samråd

Planområdet är beläget i östra delen av Landskrona, mellan Västkustbanan och E6. Området är möjligt att i framtiden försörjas med ett stickspår som medger frakt av gods till och från Västkustbanan.

Avståndet till Landskrona centrum är cirka 4 km. Planområdet omfattar södra delen av fastigheten Örja 1:9 och avgränsas i väster av järnvägen i söder av Österleden och i öster av infartsvägen till DSV. Norr om planområdet består marken av brukad åkermark.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att planlägga för verksamheter och infrastruktur inom fastigheten Örja 1:9, samt främja och stärka ekosystemtjänster.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för Örja 1:9, södra, Weibullsholm, Landskrona stad.

Handlingsplan för Landskronas koloniområde

Stadsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat fram en handlingsplan för stadens koloniområden ”Handlingsplan – stadens koloniområden”. Handlingsplanen beskriver framtida avloppslösning inom respektive område samt tar ställning till vilka områden som på sikt bör omvandlas till bostadsområden. Den tar även upp de problem som finns i koloniområden med misskötta tomter och permanentboende och ger förslag på lösning.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att respektive kolonist ansvarar för att installera BDT-filter på sin kolonilott på Kopparhögarna, Larvi, S:t Olovs vång, Gråen och Citadellet. Förslaget bygger på att länsstyrelsen och miljönämnden godtar lösningen.

Lundåkra stugområde föreslås anslutas till det kommunala avloppsnätet genom utbyggnad av ett internt nät. Del av S:t Olovs vång föreslås prövas för stadsbebyggelse genom att påbörja ett planarbete under kommande femårsperiod. Även i Axeltofta föreslås en planändring i hela området för att pröva möjligheten till bostadsändamål. Planläggning inom den kommande femårsperioden föreslås även för den östra delen på Kopparhögarna koloniområden för att genomföra det vägstråk som finns utpekat i stadens fördjupade översiktsplan.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande dokument ”Handlingsplan – Landskrona koloniområden”.

att ge miljönämnden i uppdrag att förelägga kolonisterna på koloniområdena Gråen, Larvi, Kopparhögarna, S:t Olovs vång och Citadellet att installera BDT-filter.

att godkänna att mark- och exploateringsavdelningen får i uppdrag att bygga ut ett internt spillvattennät i Lundåkrahamnens stugområde samt att nätet ansluts till det kommunala spillvattennätet

att godkänna utbyggnaden av VA-nätet i Lundåkra stugområde finansieras genom ett tilläggsanslag om 6 miljoner kronor.

att bevilja tilläggsanslag om 15 miljoner kronor för att ersätta de kolonister som måste flytta på grund av föroreningen på Kopparhögarna, samt för att ersätta de kolonister som önskar lämna tillbaka sina kolonilotter till staden, samt för att iordningställa det förorenade området enligt miljönämndens beslut samt att förslag till finansiering föreslås hänskjutas till budgetberedningen.

SD avstod från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar att

ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga Axeltofta koloniområde för bostadsändamål

att godkänna att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att starta upp ett exploateringsprojekt för Axeltofta för att finansiera planarbete, utredningar och om detaljplanen vinner laga kraft kommande genomförandekostnader samt intäkter

att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga del av koloniområdet S:t Olovs vång, del av fastigheten Citadellstaden 1:1, för bostadsändamål.

att godkänna att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att starta upp ett exploateringsprojekt för S:t Olovs vång för att finansiera planarbete, utredningar och om detaljplanen vinner laga kraft kommande genomförandekostnader och intäkter

att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten för eventuella ersättningsområde för koloniändamål.

S avstod från att delta i beslutet. SD inkom med ett ändringsyrkande och ett tilläggsyrkande.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André