Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 9 september

solceller.jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om den 9 september. Bland annat tog man beslut om en ny solcellsplan för stadens fastigheter och ett markbyte som gör det möjligt att bygga hyresrätter i Norra Borstahusen.

Planer på nya radhus i Norra Borstahusen

Företaget Midhem projektutveckling AB har anmält intresse av att köpa bostadsfastigheterna Vången 1 och Vreten 1 inom detaljplaneområdet Landsbyn i Borstahusen i Landskrona. Midhem Projektutveckling AB har för avsikt att uppföra cirka 25 radhus i två plan inom berörda fastigheter med upplåtelseformen bostadsrätt.

För att kunna marknadsföra och aktivt leta efter intressenter till sina bostäder behöver bolaget vara säkra på att de i ett senare skede kan köpa aktuella fastigheter. Mark- och exploateringsavdelningen har därför tagit fram ett markanvisningsavtal som ger bolaget en köpoption till den 31 oktober 2021.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till markanvisningsavtal med Midhem Projektutveckling AB gällande fastigheterna Vången 1 och Vreten 1.

Markbyte gör det möjligt att bygga hyresrätter i Norra Borstahusen

Bolaget HME Huset 8 AB äger fyra stycken fastigheter i centrala Landskrona; Sankt Göran 4, 10, 14 samt 29. Staden har i sin tur kvarvarande byggrätt i Strandbyn, Borstahusen. Eftersom HME HUSET är intresserade av att bygga hyresrätter och staden önskar att bolagets fastigheter i centrala Landskrona bebyggs med bostadsrätter eller äganderätter, och önskar att det tillskapas hyresrätter i Borstahusen, har följande markbytesavtal upprättats.

Bolaget ska inom fastigheten Soluppgången 1 i Strandbyn uppföra 2 huskroppar med 29 lägenheter i hyresrättsform. Bolaget förbinder sig att påbörja byggnation inom 24 månader samt färdigställa byggnationen inom 36 månader.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till markbytesavtal med HME Huset 8 AB som gäller fastigheterna Soluppgången 1 och Sankt Göran 4, 10, 14 samt 29.

Detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26 m.fl. i centrum, Landskrona stad – granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26, Landskrona stad.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta och skapa en mer stadsmässig struktur inom kvarteret Slottsplatsen genom att bygga ett flerbostadshus.

Nybyggnation ska komplettera befintlig bebyggelse i både omfattning och arkitektonisk utformning samt förse parkvillan inom Slottsplatsen 26 med skydds- och varsamhetsbestämmelser och ändra dess användning till bostad.

Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden 11–29 november 2019. Vid samrådets slut hade 15 yttranden inkommit från berörda förvaltningar, myndigheter och sakägare. Efter samrådet har förslaget reviderats.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 10 juli 2020 att sända detaljplaneförslaget på granskning. Planförslaget har under perioden 15 juli – 23 augusti 2020 funnits tillgängligt på stadsbiblioteket, i stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26, Landskrona stad.

SD ska inkomma med ett särskilt yttrande.

Landskrona stads miljöredovisning 2019

I miljöredovisningen behandlas det kommunala miljömålsarbetet och övervakningen av miljötillståndet i kommunen.

Landskrona stads miljömålsarbete styrs av kommunala policydokument medan miljöövervakningen styrs av nationella lagkrav och kommunala beslut.

Landskrona stads nuvarande fyra huvudmiljömål sträcker sig över perioden 2012 – 2020. Dessa miljömål berör hållbara energisystem, hållbara transportsystem, utbildning och information samt varor och tjänster. Arbetet med att ta fram nya mål för kommunens miljöarbete pågår under 2020.

Hållbara transportsystem
Landskrona stad satsar på säkerhetsklassade miljöbilar och bilpooler som drivs med el eller grön gas.

En negativ trend som höll i sig under 2019 var de höga koldioxidutsläppen från flygresor, samt den stora andelen körningar med privatbilar i tjänsten. Dock har bilresorna minskat jämfört med 2018.

Under de senaste åren har utbyggnaden av laddinfrastruktur för laddning av elbilar ökat kraftigt. Det finns cirka 30 publika laddplatser i kommunen. Även de kommunala bolagen erbjuder laddplatser för elbilar.

Framåt ska stadens bilar successivt bytas ut mot elbilar eller bilar som drivs med grön gas. Dessutom ska stadens resepolicy uppdateras och en högre efterlevnad ska eftersträvas. Målet är att andelen flygresor och resor i tjänsten med privatbil ska minska.

Hållbara energisystem
Landskrona stads energiproduktion är nästan helt fossilfri och elen som kommunen upphandlar är vindkraftbaserad.

Eftersom energiproduktionen i Landskrona redan är hållbar bör fokus i det framtida miljöarbetet ligga på energibesparingsåtgärder.

Varor och tjänster
Även under 2019 ökade andelen ekologiska livsmedel som staden köper in. Andelen har ökat kontinuerligt sedan 2010, och ligger nu på drygt 40 procent. Miljömålet 50 procent till år 2020 kommer dock inte att uppnås.

Utbildning och information
Målet är att personal och förtroendevalda ska ha kompetens inom miljöområdet. Utbildning i miljökunskap genomförs löpande inom respektive förvaltning.

Klimatsmart stad
Staden har behov av att arbeta med fler åtgärder än de som täcks in under de lokala miljömålen. För att skapa ett samlat grepp om klimatarbetet tog Landskrona stad beslut om handlingsplanen “Klimatsmart stad” 2018.

Flera åtgärder inom handlingsplanen har genomförts eller delvis genomförts under 2019. Några exempel är:

  • Staden har etablerat 45 laddpunkter för laddning av tjänstefordon.
  • Vid nybyggnation projekterar och bygger staden enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver, vilket omfattar kravet på minienergihus. Solceller installeras vid nyproduktion där så anses lämpligt.
  • Tankning av förnybar diesel (HVO) på Räddningstjänstens tunga utryckningsfordon har under verksamhetsåret ökat till 93 procent.

Miljöredovisningen visar också miljötillståndet i Landskrona, exempelvis tillståndet för luft, vatten och natur. Hela miljöredovisningen kommer att publiceras på landskrona.se när den har antagits av kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att 2019 års miljöredovisning för Landskrona stad godkänns när den har justerats i enlighet med Landskrona stads grafiska profil.

S och SD avstod från att delta i beslutet.

Plan för solcellsteknik i Landskrona stads fastigheter

Solcellsplanen är framtagen för att visa på hur solcellsteknik kan användas på befintliga byggnader och vid nybyggnation inom Landskrona stad.

Vid nybyggnation väljs byggnadsutformning som är lämplig för solceller. För befintliga byggnader är följande parametrar styrande för om och i vilken omfattning solcellsinstallation kan ske:

  • Byggnader med takytor som är platta eller med lutning i rätt väderstreck.
  • Byggnader med takytor som kan bära den tillkommande lasten.
  • Byggnader med takytor som har ett planerat utbyte av tätskikt.

Byggnader som har ett jämt energibehov över hela året. Exempel på sådana är byggnader med komfortkyla och byggnader med verksamhet över sommaren.

Förslag på nya solcellsanläggningar är stadshuset och brandstationen. Det finns fler möjliga objekt som behöver utredas vidare och planeras för 2022.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”Plan för solcellsteknik i Landskrona stads fastigheter”att hänskjuta finansiering av solcellsteknik till budgetberedningen.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André