Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 9 september

Flygbild över Landskrona en dimmig höstmorgon

Ny detaljplan för delar av Asmundtorp, planer för nya bostäder i Norra Borstahusen och Råga Hörstad och start för LSS-boende i Asmundtorp. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde den 9 september 2021.

Detaljplan för del av Asmundtorp 1:275 och Asmundtorp 29:2, Asmundtorp, Landskrona stad – Antagande

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för Asmundtorp 1:275 och Asmundtorp 29:2, Asmundtorp, Landskrona stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för låg bostadsbebyggelse av exempelvis villor, radhus eller kedjehus. Syftet är även att möjliggöra för en skola eller förskola vilket ligger i linje med ambitionen i stadens översiktsplan. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 juni 2021 att godkänna detaljplanen. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 27 september 2021.

Råga Hörstad 7:32 m.fl., Landskrona stad; nu fråga om exploateringsavtal med Råga Hörstad Tomter AB

Detaljplan för Råga Hörstad 7:32 och 7:47 m.fl., vann laga kraft den 30 november 2010. Detaljplanen har aldrig blivit genomförd. Råga Hörstad Tomter AB planerar nu att uppföra cirka 29 parhus/villor samt eventuellt någon form av gemensamhetslokal. Staden äger en tomt, fastigheten Råga Hörstad 7:45, inom området, vilken överlåts för en köpeskilling om 500 tkr. Bolaget ska utöver detta utge en ersättning till staden om 200 tkr avseende framtida anläggande av en gång-/cykelväg utmed Kustvägen och Råga Hörstadsvägen med korsning över Kustvägen.

Svingen 1, Landskrona stad; nu fråga om markanvisningsavtal med Gullefjun Vit Fastighet 2 AB

Gullefjun Vit Fastighet 2 AB är ett helägt projektbolag inom fastighetsutvecklingskoncernen Nordr som vill bygga bostäder inom detaljplaneområdet Strandstaden i Norra Borstahusen.  Bolaget har för avsikt att uppföra flerbostadshus med cirka 50 lägenheter samt cirka tio radhus alternativt townradhus inom fastigheten. Upplåtelseformen på bostäderna kommer att vara bostadsrätter alternativt äganderätter. Ett slutgiltigt projektförslag kommer att tas fram under optionstiden.

LSS specialgruppboende 5 platser – igångsättningstillstånd

Under våren 2021 har projektering och upphandling av ett LSS-specialgruppboende med fem platser ägt rum. Delar av Rönngårdens äldreboende i Asmundtorp kommer att byggas om för att skapa platserna. Boendet beräknas vara färdigställt under andra kvartalet i 2022, då även inflyttning sker.

Revidering av valdistrikt inför RKL-val 2022

Valnämnden i Landskrona har gjort en översyn av valdistrikten inför Riksdag Kommun och Landstings-valen (RKL) 2022. Fokus har varit att få en hållbar lösning som också fungerar till 2026 års val men som även kan fungera vid val längre fram. Förslaget innebär att öka antalet valdistrikt från nuvarande 23 till 26 och ett antal ändringar i valdistriktsindelningen. Ändringarna rör främst nuvarande valdistrikt Svaneholm.

Extra personalgåva 2021

Landskrona stad avser att precis som hösten 2020 uppmärksamma och tacka medarbetare för goda insatser under pandemin med en höstgåva. Gåvan föreslås vara ett presentkort innehållande 1 500 kronor.

 

Här hittar du protokoll och kallelser

Kallelser och protokoll till nämndernas sammanträden finns tillgängliga på:

https://www.landskrona.se/kommun-politik/politik/insyn-protokoll/kallelser-och-protokoll

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr