Sammanfattning från kommunstyrelsen 2 juni

Tomaten.JPG

På dagens sammanträde i kommunstyrelsen fattade man bland annat beslut om tre olika detaljplaner, fullmäktigeplan med budget, investeringar för utvecklingar av Puls arena och Återremiss av AB Landskronahems försäljning av kvartetet Sandvången och kvarteret Pilängen 1.

Samråd om detaljplan för del av Borstahusen 1:1 – Bovieran (norr om Säbybäcken)

Detaljplanen som är på samråd har som syfte att pröva planerna på att bygga nya bostäder intill Kung Hans väg som just nu byggs. Detaljplanen ligger också till grund för att förbereda gator som ska trafikförsörja de nya bostäderna, ett grönområde för dagvattenhantering och en mindre yta för teknisk anläggning. Dessutom ska detaljplanen pröva lämpligheten att bygga skola/bostäder/vård/kontor i de sydvästra delarna av planområdet.

Detaljplanen ligger ute för samråd under perioden 2016-05-04 – 2016-06-04. Klicka här för att ta del av hela detaljplanen.

Placering för del av Borstahusen 1:1 - BovieranPlacering för del av Borstahusen 1:1 - Bovieran

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Borstahusen 1:1 – Bovieran Landskrona stad.

Samråd om detaljplan för kvarteret Tomaten (mellan Segergatan och Hälsingborgsvägen)

Detaljplanen ska pröva om det är lämpligt att bygga ut detta område i norra Landskrona med bostäder, samt en alternativ yta för att bygga en skola. Syftet är också att skapa möjlighet att sammankoppla Segergatan med Hälsingborgsvägen där det idag inte finns någon koppling.

Detaljplanen ligger ute för samråd under perioden 2016-05-04 – 2016-06-03. Klicka här för att ta del av hela detaljplanen.

Övergripande bild på den nya stadsdelen Norra Borstahusen. Området Tomaten visas i rött.
Detaljplan Tomaten

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för kvarteret Tomaten, Landskrona stad.

Granskning av detaljplan för kvarteret Lejonet vid Ringvägen

Syftet med detaljplanen är att kunna ge permanenta bygglov till verksamheter som nu har tillfälliga sådana. Planen ska dessutom utreda möjligheterna att utveckla en av fastigheterna med nya verksamheter och bostäder.

Detaljplanen låg ute för samråd under december 2015 då det inkom synpunkter som stadsbyggnadsförvaltningen nu tagit hänsyn till. Detaljplanen är nu ute på granskning 2016-05-19 – 2016-06-11. Klicka här för att ta del av hela detaljplanen.

Orienteringskarta. Röd punkt markerar platsen för Lejonet 9-10.
Placering för Kvarteret Lejonet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan för kvarteret Lejonet, Landskrona stad.

Fullmäktigeplan 2017-2019 med budget 2017

Treklöverns förslag innebär att staden får en fullmäktigeplan 2017-201 9 med ett budgeterat resultat år 2017 på 9,3 miljoner kronor. Detta resultat motsvarar 0,4 % av skatter och statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2 %, eller 45 miljoner kronor. Det är därför en svag budget som läggs fram.

Intäkter
På intäktssidan har skatt och generella statsbidrag, inklusive extra statsbidrag för flyktingmottagning, ökat med 97 miljoner kronor (4,2 %) mellan budget 2016 och budget 2017. Största ökningen är skatteintäkterna som ökat med 79 miljoner kronor vilket beror på att antalet invånare ökat.

Ökning av invånare
Ökningen av antalet invånare i Landskrona de närmaste åren är osäker. Enligt prognos förväntas befolkningen öka med cirka 561 personer 2017, för att år 2018 endast öka med 390. 2019 antas en kraftig ökning på 1200 personer då bostadsbyggandet i Norra Borstahusen ger utslag. Prognosen har inte tagit hänsyn till det ökade flyktingmottagandet hösten 2015 som förväntas ge effekt år 2017.  Ökningen av antalet invånare sker framförallt bland barn och unga, vilket också visar sig i investeringsbudgeten.

Driftbudget
Driftbudgeten 2017 har förstärkts, bland annat då nämnderna fått anslag för avtalsenliga löneökningar, demografiska effekter inom förskola/skola samt ökade kostnader för försörjningsstöd, kultursatsningen Landskrona Foto, kollektivtrafik med mera. De flesta satsningarna finansieras med ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. 9,5 miljoner kronor finansieras genom effektivisering. Totalt ökas driftbudgeten med 98,6 miljoner kronor netto.

Balansräkning
Stadens balansräkning är stark och når en soliditet på runt 80 procent för hela planperioden.

Exploateringsbudget
Exploateringsbudgeten har till och med 2015 varit framtung, det vill säga att utgifterna har varit större än inkomsterna. Det är framförallt Borstahusprojektet som står för de stora utgifterna. Från och med 2017 förväntas nettot vara positivt. Den totala budgeten visar på 116,8 miljoner kronor i vinst.

Investeringar
Totalt investeras 313 miljoner kronor 2017, 242 miljoner kronor 2018 och 217 miljoner kronor 2019. 40-45 miljoner kronor avser vatten och avlopp. I övrigt görs främst investeringar i förskolor, akut boende, boende för ensamkommande barn, fastighetsunderhåll, underhåll i fysisk infrastruktur med mera.

Beslut
För att fastställa Fullmäktigeplan 2017-2019 med budget 2017 fattades en rad beslut för kommunstyrelsens egen del. Dessutom överlämnades ett flertal förslag till beslut över till kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna avstod från att delta i beslut och lade fram ett eget budgetförslag.

Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslut lade fram ett eget budgetförslag.

Vänsterpartiet lade fram ett eget budgetförslag.

Investeringar för utveckling av Puls arena

Antalet besökare på Puls arena har sedan 2014 ökat från cirka 35.000 till cirka 90.000 årligen. Ett arbete pågår med att fortsätta utveckla Puls arena till att bli än mer ändamålsenligt. Bland annat ska fler av stadens föreningar få plats. Nu finns även en möjlighet att genomföra ett köp av byggnaden på fastigheten Landskrona Björnen 1, som är granne till Puls arena. Detta köp skulle möjliggöra en utbyggnad som kan ge dubbelt så mycket hallytor, samt mer utrymme för både idrott och kanslilokaler för stadens föreningar, än vad enbart en utbyggnad av Puls arena skulle ge möjlighet till.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut (när det beslutats av kommunfullmäktige) innebär en investeringsutgift på 39,3 miljoner kronor, vilket innefattar köp av byggnaden Landskrona Björnen 1, lagfartskostnad samt om- och tillbyggnad av denna byggnad och nuvarande Puls arena. I budget för 2016 finns det ett anslag på 19 miljoner kronor för utbyggnad av nuvarande Puls arena. Kommunstyrelsens beslut innebär att ytterligare anslag på 20,3 miljoner kronor beviljats projektet, där största delen bekostar köpet av byggnaden på fastigheten Landskrona Björnen 1.

Enligt fritids- och kulturförvaltningen säkerställer utvecklingen av Puls arena Landskrona stads tätorts behov av inomhushallar ett bra tag framöver. När det gäller behovet av inomhushallar utanför Landskrona tätort beslutade kommunstyrelsen ”att stadsledningskontorets fastighetsstrategiska enhet får i uppdrag att inventera kvaliteten på och behovet av inomhushallar i byarna utanför Landskrona tätort. Utbildningsförvaltningens behov av idrottslokaler ska beaktas i första hand.”

Förlängning av chefsförordnanden

Politiken har som ambition att fatta beslut kring tillsättning av ny stadsdirektör och utvecklingschef direkt efter sommaren 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade därför att förlänga chefsförordnandet för Stefan Johansson som tf stadsdirektör, Per-Mikael Svensson som tf biträdande stadsdirektör samt för Christian Alexandersson som utvecklingschef till dess att ny stadsdirektör och utvecklingschef rekryterats alternativt annat beslut fattats om tjänsternas tillsättning, dock längst 2016-12-31.

Återremiss av AB Landskronahems försäljning av kvartetet Sandvången och kvarteret Pilängen 1

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 2016-05-30 beslutat att via minoritetsåterremiss, återremittera ärendet om AB Landskronahems försäljning av kvarteret Sandvången och kvarteret Pilängen I, med motivering: "för att redovisa de ekonomiska och samhällsmässiga konsekvenserna för kommunen och hyresgästerna."

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna AB Landskronahems begäran om försäljning av fastigheterna Landskrona Sandvången 19, Landskrona Sandvången 20, Landskrona Sandvången 22, Landskrona Sandvången 24, Landskrona Sandvången 25, Landskrona Sandvången 26, och Landskrona Sandvången 28 samt Landskrona Pilängen l.

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (L, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S).

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr