Sammanfattning från kommunstyrelsen den 5 november

På kommunstyrelsen den 5 november 2015 behandlades bland annat ärenden som berör försäljning och förvärv av fastigheter i staden som en del i det fortsatta arbetet med Landskronas strategiska utveckling. Här följer en sammanfattning av några av dagens ärenden.

Köp av fastigheterna Kolet 2 samt Lundåkra 3:9
För Landskrona stad är en av de viktigaste förutsättningarna för att styra utvecklingen av staden att vara markägare och kunna driva hela processer från idé till förverkligande. Staden har i sin fördjupade översiktsplan bland annat pekat ut stråket från Infarten längs gamla järnvägsstationen fram till Skeppsbrokajen som ett mycket intressant utredningsområde för framtida stadsutveckling på grund av sitt centrumnära läge. Dessutom är Landskronas möjligheter att växa i andra riktningar begränsade; dels på grund av motor- och järnväg, dels då staden omges av högklassig jordbruksmark som kan vara i behov av att bevaras.

Fastigheterna Kolet 2 samt Lundåkra 3:9 ligger inom det område som nämns ovan och skulle vara strategiska markförvärv för framtida utveckling och exploatering. I och med stadens tidigare köp av Viadukten 5 (Thorn) ökar fastigheternas strategiska betydelse. Att förvärva fastigheterna nu ger inga omedelbara vinster men det ger stadens framtida beslutsfattare förutsättningar att själva styra utvecklingen.

För fastigheten Kolet 2 betalar staden 2,6 miljoner kronor och tillträder den 15 januari 2016. 
För fastigheten Lundåkra 3:9 betalar staden 2,3 miljoner kronor och tillträder den 18 januari 2016.

Kommunstyrelsen tog beslut om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalen gällande fastigheterna Kolet 2 respektive Lundåkra 3:9. 

Markanvisningsavtal för del av Borstahusen 1:1 med Bovieran AB
Bovieran AB som bygger seniorbostäder 55+ har visat intresse att uppföra sitt bostadskoncept i Landskrona. Landskrona stad har anvisat en lämplig del av fastigheten Borstahusen 1:1 där Bovieran avser uppföra 48 lägenheter i bostadsrättsform.

Byggprojektet kräver en ny detaljplan. Med ett markanvisningsavtal ges Bovieran rätt att förvärva en del av fastigheten Borstahusen 1:1 under 12 månader från att detaljplanen vunnit laga kraft. Bovieran betalar 10 miljoner kronor för fastigheten.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna markanvisningsavtal gällande del av Borstahusen 1:1 mellan staden och Bovieran AB.

Köpeavtal om Havsglimten 1 och del av Borstahusen 1:1
Kommunfullmäktige antog den 27 januari 2014 detaljplan för del av Borstahusen 1:1(Strandbyn). Nästa steg i exploateringsprocessen var att teckna ett markanvisningsavtal (optionsavtal) med tre byggherrar som godkändes av kommunfullmäktige.

En av dessa byggherrar, HSB Landskrona ekonomisk förening, planerar försäljningsstart tidigt 2016 och byggstart vår/sommar 2016. HSB har därför i enighet med markanvisningsavtalet påkallat sin optionsrätt på sin första etapp i Strandbyn och vill därför köpa fastigheten Havsglimten l och del av Borstahusen l:l. Totalt för markköpet betalar HSB 13 076 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal gällande Havsglimten 1 och del av fastigheten Borstahusen 1:1 (Strandbyn) med HSB Landskrona ekonomisk förening.

Resultat från utvärderingen av kultur-, fritids- och räddningsnämndernas organisation samt beslut om Kulturskolans tillhörighet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-02 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering av organisationen av kultur-, fritids- och räddningsnämnden. I samband med nämndöversynen fick stadsledningskontoret också uppdraget att utreda Kulturskolans organisatoriska tillhörighet. 

Stadsledningskontorets utredning med förslag till organisationsförändringar remitterades till berörda nämnder som nu svarat. 

Kommunstyrelsen fattades beslut om att föreslå kommunfullmäktige att föra över Kulturskolans verksamhet, driftbudget samt investeringsbudget från utbildningsnämnden till kulturnämnden

Organisationsförändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

I övrigt beslutade kommunstyrelsen ingen förändring i organisation för kultur-, fritids- och räddningsnämnderna.

Förlängning av chefsförordnande 
Med utgångspunkt i mandatperiodens program så pågår en utredning kring Landskrona stads organisation som förväntas vara färdig och föremål för politisk behandling strax efter årsskiftet 2015/2016. Först efter att nödvändiga politiska beslut har fattats kan rekryteringarna av ny stadsdirektör och utvecklingschef påbörjas. 

Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen att förlänga förordnandet för Stefan Johansson som tf. stadsdirektör, för Per-Mikael Svensson som tf. biträdande stadsdirektör samt för Christian Alexandersson som utvecklingschef. 

Förlängningen gäller fram till dess att ny stadsdirektör och utvecklingschef har rekryterats, eller till dess att annat beslut fattats rörande tjänsternas tillsättning, dock längst till 2016-06-30.
(S) deltog inte i beslutet och inkom med ett särskilt yttrande.

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor på landskrona.se: klicka här 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén