Sammanfattning från kommunstyrelsen den 6 februari

Här kan du läsa en sammanfattning av några av de ärenden som tog upp på kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari.

Utställning av detaljplan för Härlöv

Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka detaljplanen för Härslöv.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ut ett område i södra delen av Härslöv med ett 30-tal nya bostadshus. Ett planprogram, godkänt av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2011, ligger till grund för detaljplanen. Planområdet omfattar jordbruksmarken i direkt anslutning till den befintliga bystrukturen utmed Länsmannavägen och Rusthållet i Härslöv. Utbyggnadsområdet ligger med koppling till kollektivtrafik för vidare transport till två stationer utmed Västkustbanan i Landskrona och Rååbanan i Tågarp.

Förslaget möjliggör för max 29 friliggande enfamiljshus i en våning med inredd vind. Det finns även valmöjlighet för två mindre delområde för uppförande av radhus om 2, 3 till 4 sammanbyggda bostäder. Tomterna varierar mellan 850 och 1000 kvadratmeter. Med hänsyn till höjdskillnaden inom området tas höjdskillnaden upp i centrala gröna parkstråk. Inom planområdet föreslås ett grönstråk i riktning sydväst eller nordost genom det mellersta kvarteret med koppling till ett mindre grönområde med plats för småbarnslek. Allmän platsmark föreslås mot befintlig bebyggelse i norr. Kopplingarna för både väg, gång- och cykeltrafik ansluter till befintlig struktur. I öster avsätts en bredare parkzon som möjliggör framtida infrastrukturella åtgärder, främst ett framtida gång- och cykelstråk till Landskrona. I söder och sydväst avsätts en avskärande parkremsa mot jordbruksmarken för att ta upp dagvatten som rinner nerför backen.

Lärlingsutbildning i samarbete med Oresund Heavy Industries AB

Under hösten 2013 har utbildningsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande arbetat fram en modell för lärlingsskola i Landskrona i nära anslutning till näringslivet. Detta innebär bland annat ett samarbetsavtal med Oresund Heavy Industries som omfattar lokalisering och utbildningssamarbete inom industriteknik.

Lärlingsskolan ska bygga på näringslivets efterfrågan av kompetens och vara en av stadens insatser för att underlätta nyetablering av verksamheter i kommunen samt kompetensförsörja redan etablerade företag. Skolan ska också rusta unga landskronabor med den kompetens som efterfrågas av näringslivet.

Finansiering av Landskronas lärlingsskola föreslås ske dels genom utbildningsförvaltningens ordinarie programsatsning om drygt 2,6 miljoner kronor, dels genom tilläggsanslag för processledning och samordning om drygt en miljon kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 1,01 miljoner kronor för att påbörja en lärlingsskola i nära samarbete med näringslivet och att finansiering sker från det stimulansbidrag för urban utveckling som Landskrona stad tilldelats av regeringen.

Gemensam framtagning av karta för solpotential för Landskrona

Landskrona Energi har tagit fram ett projektförslag för att ta fram en karta som redovisar solpotentialen. En solpotentialkarta visar hur mycket solstrålning ett vist område får under ett år. Kartan ska vara ett sätt för att väcka intresset för solenergi.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen, eller den/de som utses istället, befogenhet att fortsätta delta i arbetet med att ta fram en gemensam karta för solpotential enligt Landskrona Energis förslag under förutsättning att projektet inryms i stadsbyggnadsnämndens budget.

Översyn av organisationen på stadsledningskontoret

En översyn och genomlysning av stadsledningskontoret har genomförts vilket lett till ett förslag på ny organisation. Förslaget är att stadsledningskontoret indelas i fyra avdelningar – ekonomi, personal, utredning samt tillväxt och näringsliv.

Kommunstyrelsen beslutade att skicka två förslag till teknik- och servicenämnden för yttrande, dels att den avgiftsfinansierade IT-verksamheten ska överföras till teknik- och servicenämnden, dels att ekonomiska resurser ska överföras från teknik- och servicenämnden för inrättandet av en fastighetsstrateg.

Kommunstyrelsen skickade även ett förslag till överförmyndaren för yttranden, att överförmyndarverksamheten ska tillhöra den juridiska enheten.

Stadsdirektören avser själv bland annat ta beslut om att upphandlingsavdelningen ska flyttas till ekonomiavdelningen, att personalavdelningen ska inrätta ytterligare en tjänst som ska arbeta med rekrytering och att ge uppdrag kring olika utredningar.

När yttrandena inkommit återkommer ärendet för ställningstagande av kommunstyrelsen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén