Sammanfattning från kommunstyrelsen den 9 januari

Här kan du läsa en sammanfattning av några av de ärenden som tog upp på kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari.

Nytt samverkansavtal om räddningstjänst mellan Landskrona stad, Svalövs och Bjuvs kommuner

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samverkansavtalet om räddningstjänst mellan Landskrona stad, Svalöv och Bjuv kommun.

2005 påbörjades ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Bjuv, Landskrona och Svalöv. Nu gällande samverkansavtal tecknades 2009. Det nya avtalet är tänkt att ersätta avtalet från 2009 och en aktualitetsförklaring av samverkan mellan kommunernas räddningstjänst under avtalsperioden 1 april 2014 till 31 mars 2017.

Utgångspunkterna för samverkan är att organisationen för räddningstjänsten ska utformas utifrån lagen om skydd mot olyckor (2003:778) med konkreta mätbara mål och en prioritering av olycksförebyggande insatser som en metod att medverka till att skapa ett säkrare samhälle.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Återremiss – Detaljplan för Strandbyn

På kommunfullmäktigesammanträdet den 16 december 2013 blev ärendet om detaljplan för antagande av den så kallade Strandbyn återremitterat (S, V och Marko Huttunen M) då man ville se ytterligare utredningar bland annat på hur framtida stormar kan komma att påverka kustremsan och lämpligheten att bygga bostader på platsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har låtit företaget DHI skriva ett utlåtande vad gäller stormar och framtida höga vattenstånd. I utlåtandet konstaterar DHI att de beräkningar man kommit fram till i tidigare utredningar, vad gäller högsta högvattenstånd i framtiden, fortfarande är giltiga. Rapporterna har tagit höjd för en, även med dagens nya uppgifter, väldigt dramatisk medelvattenståndshöjning.

Efter en genomgång av det senaste kunskapsläget efter stormarna har DHI jämfört de senaste siffrorna med de antaganden som gjordes i rapporten för Landskrona. DHI konstaterar återigen att det inte finns någon anledning att avråda från att bygga i Norra Borstahusen och att det inte finns någon anledning att tro att resultaten i rapporten behöver justeras. Dock bör de kustskydd som föreslås i utredningarna konstrueras inom en snar framtid för att bevara själva kustlinjen och rekreationsvärdena framför bebyggelsen.

Kommunstyrelsen föreslog nu kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Borstahusen 1:1 m.fl. (Strandbyn) och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. S yrkade på avslag i ärendet som gick till votering och slutade med siffrorna 8 för beslutet (FP, M, MP och SD) och 5 emot beslutet (S). S lämnade in en skriftlig reservation.

Strandbyn
Detaljplanen, som fått namnet Strandbyn omfattar befintlig camping, delar av reservcampingen, parkeringen till BBK samt den del av Säbybäcken som är belägen väster om Erikstorpsvägen och naturområdet kring bäcken. Planen är tänkt att skapa en modern stadsdel med inspiration av det gamla Borstahusen och föreslår fyra rader av bebyggelse längs havet. Den främre raden har en lägre höjd på 1,5 våningsplan medan den bakre bebyggelsen tillåts vara högre så att även bakomliggande hus får havsutblickar, likt den upptrappande befintliga bebyggelsen i det äldre Borstahusen.

Kvartersstrukturen är genombruten av mindre sträden som tillåter passage mellan gata och privata tomter, och skapar möjlighet att röra sig från de bakomliggande kvarteren ut mot havet. Husen ligger placerade utmed gatorna så att tydliga och väl avgränsade gaturum skapas. Bebyggelsen skapar naturligt privata tomter med omgärdade innergårdar som ger förutsättningar för ett bättre mikroklimat och skyddade uteplatser mot vinden.

Stora delar av bostäderna föreslås som markbostäder i 1,5 - 2,5 våningar då det i dagsläget finns en hög andel flerfamiljshus i Landskrona. Planförslaget innefattar även byggrätter som ger möjlighet för uppförande av flerfamiljshus med ett våningsantal begränsat till 4 våningar med penthouse längs med Erikstorpsvägen. Detaljplanen ger också möjlighet för mindre handel på bottenvåningen inom vissa avgränsade områden utmed Erikstorpsvägen.

Markarbetena beräknas kunna påbörjas under 2014, så att inflyttning till de första bostäderna kan ske under 2015.

Redovisning av uppdraget gällande Ventrafiken

Kommunstyrelsen beslutade att nya ägardirektiv ska tas fram utifrån att bolaget ska fokusera på trafiken mellan Landskrona och Bäckviken, att ge en ny styrelse i uppdrag att genomföra en omstrukturering av bolaget i syfte att, med utgångspunkt i uppdraget att fokusera på trafiken mellan Landskrona och Bäckviken uppnå ekonomisk balans under iakttagande av en god servicenivå för bolagets resenärer och att överlämna utredningen till bolaget. Kommunstyrelsen beslutade också att man parallellt med omstruktureringen bör möjliggöra en upphandling av en extern entreprenör med erfarenhet av färjestrafik att driva trafiken.

Kommunstyrelsen föreslog även kommunfullmäktige att entlediga styrelsen för Ventrafiken från och med den dag kommunfullmäktige beslutar om val av nya ledamöter. S yrkade avslag på att-satsen om entledigande av styrelsen och det blev votering som slutade med siffrorna 8 för entledigande (FP, M, MP och SD) och 5 emot (S). S lämnade in ett särskilt yttrande.

Kommunstyrelsen gav i höstas i uppdrag till stadsledningskontoret att göra en genomgripande översyn av Ventrafikens verksamhet. Detta med anledning av att Ventrafikens ekonomiska situation försämrats utan att styrelsen och VD vidtagit tillräckliga åtgärder för att få ekonomin i balans. Underskottet för 2013 beräknas hamna på 8,5 miljoner.

Översynen har genomförts av stadsledningskontoret under hösten. För att belysa de sjöfartsmässiga frågorna har en konsult anlitats. Uppdraget till konsulten var att under december månad gå igenom nuvarande verksamhet, utifrån de material som stadsledningskontoret tagit fram tillsammans med Ventrafiken.

Utgångspunkten var att utredningen skulle utgå från de ekonomiska ramar bolaget har och på transportservice till boende och turister på Ven enligt avtalad turlista och turtäthet.

Här kan du läsa tjänsteskrivelsen och rapporten

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn 

Från och med 1 januari i år har Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande barn även till kommuner som saknar avtal. För att på ett hållbart och ansvarsfullt sätt kunna möta effekterna av den förändrade lagstiftningen kring mottagande av asylsökande ensamkommande barn är det ur ett såväl ekonomiskt som socialt perspektiv angeläget att Landskrona stad ingår en överenskommelse med Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige beslutar att teckna en överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn i form av fyra platser för asylsökande barn med ikraftträdande 1 mars 2014 och om  sex platser för barn som erhållit beslut om permanent upphållstillstånd med stegvis ikraftträdande om vardera tre platser senast 1 mars och tre platser 1 augusti 2014. Mottagandet ska ske med huvudsakligt stöd i form av ny HVB-verksamhet i individ- och familjenämndens regi.

Kommunstyrelsen föreslog även kommunfullmäktige att besluta att löpande omförhandling av överenskommelsen om mottagande av ensamkommande barn delegeras till individ- och familjenämnden med återkoppling av delegationsbeslut till kommunfullmäktige.

SD yrkade avslag till förslaget som gick till votering och slutade med siffrorna 11 för förslaget (FP, M, MP, S) och två mot förslaget (SD). SD lämnade in ett skriftlig reservation.

Alla protokoll och kallelser hittar du här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén