Sammanfattning från kommunstyrelsens möte 17 mars 2016

Under dagens möte togs beslut kring detaljplaner för utbyggnad av Borstahusens hamn samt Flygtofta gård i Saxtorp. Kommunstyrelsen beslutade även att godkänna starten av Karlslundsprojektet och föreslår för kommunfullmäktige att bevilja medel för den nya gatan som ska förbinda området med Hjalmar Brantings väg och Pilåkersgatan. Kommunstyrelsen beslutade även att sända över ett yttrande angående Europaspåret till Sverigeförhandlingen.

Detaljplan för utbyggnad av Borstahusens hamn

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Borstahusen l: l , Borstahusens hamn, Landskrona stad. Ett samrådsmöte har ägt rum på Pumphuset i Borstahusen den 4 februari 2016.

Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Borstahusen l: l - Borstahusens hamn, samt vattenverksamhet för utbyggnad av hamn med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, Landskrona stad. Moderaterna inkom med ett särskilt yttrande.

Detaljplan för Flygtofta gård i Saxtorp, Landskrona stad
Detaljplanens syfte är att säkra värden på Flygeltofta gård i form av byggnader och trädgård. Även att pröva lämpligheten att komplettera gårdsmiljön med ett 45-tal lägenheter i flerfamiljshus och omvandla ekonomibyggnader till kontor och bostäder.

Idag domineras Häljarp av villabebyggelse. Tillägget av lägenheter kommer att bidrar till en ökad variation av både större och mindre bostäder inom orten.

Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Saxtorp 87:23 med flera - Flygeltofta gård , Landskrona stad, samt att anta stadsledningskontorets yttrande som sitt eget.

Utveckling av Karslundsområdet

26 februari beslutade stadbyggnadsnämnden att förslår kommunstyrelsen att godkänna starten av Karlslundsprojektet och ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram med tillhörande budget för ett samlat program för utveckling av Karlslund/Norrestad. Dessutom att ge stadsbyggnadsnämnden uppdrag att ta fram en detaljplan för vägen som förbinder området mellan Hjalmar Brantings väg och Pilåkersgatan. Mot bakgrund av detta har teknik- och servicenämnden gjort en framställan om 2 miljoner kronor för projektering av gatan.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna påbörjandet av Karlslundsprojektet och ge stadsbyggnadsnämnden uppdraget att ta fram ett handlingsprogram med tillhörande budget för ett samlat utvecklingsprogram för hela Karlslund/Norrestad.

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå för kommunfullmäktige att bevilja teknik- och servicenämnden ett anslag på 2 miljoner kronor för projekteringen av gatan som ska förbinda området mellan Hjalmar Brantings väg och Pilåkersgatan. Finansieringen sker genom kommunens rörelsekapital.

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå för kommunfullmäktige att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag att redovisa en kostnadskalkyl och tidsplan för byggnationen av gatan i samband med behandlingen av 2017 års budget.

Besluten togs efter votering, 8 röster för förslagen (L, M, MP, SD) och 5 röster mot (S och V)

Årsredovisning och bokslut

Landskrona stad redovisar för 2015 ett resultat på 88 miljoner kronor. Budgeten för 2015 var på 22 miljoner kronor. En stor anledning till det positiva resultatet är att Landskrona stad avyttrade 100 miljoner kronor ur sin kapitalförvaltning för att lösa ett lån och finansiera investeringar. I och med avyttringen så uppstod en realisationsvinst med 43 miljoner kronor som påverkar resultatet för 2015.

En annan anledning är att AFA Sjukförsäkringsaktiebolag återbetalat premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004. För Landskronas del uppgick dessa till 16 miljoner kronor.

Samtliga nämnder har bedrivit sina verksamheter inom befintliga budgetramar. Omsorgsnämnden har ett stort överskott på 10,5 miljoner kronor mestadels beroende av anpassning till lägre volymer. Utbildningsnämnden och individ- och familjenämnden har under året haft stora utmaningar med att anpassa verksamheterna till ökade volymer och behov men har trots detta uppnått budgetbalans med överskott. Räddningsnämnden visar ett minus men ett mycket litet belopp. Att samtliga nämnder harklarat sina budgetramar är en mycket positiv utveckling.

Landskrona stad har beslutat om sex finansiella mål - av dessa uppfylls fem. Landskrona stads resultat 2015 uppfyller både stadens kortsiktiga mål att resultatet ska motsvara 1,2 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag samt det långsiktiga målet på 2 procent. Landskrona stads mål att verksamheten för vatten och avlopps (VA) resultat ska motsvara VA-lagens regelverk uppfylls också. Målet för årsavkastningen över tid i Landskrona stads kapitalförvaltning uppfylls också. Landskrona stads kommunalskatt är lägre än både Skånes och rikets. Stadens mål för finansiering av stadens investeringar uppfylls också. Ett mål uppfylls inte och det är målet att skattekraften i framtiden ska motsvara den beräknade medelskattekraften i Skåne. Det kommer att dröja innan detta mål kan uppfyllas.

Utöver stadens finansiella mål kan tilläggas att Landskrona har en stark ekonomisk ställning i jämförelse med andra kommuner. Balansräkningen är stark med en hög soliditet. Landskrona stads kassalikviditet är också hög i jämförelse med andra kommuner. Landskrona stad har under 2015 löst ett lån på 50 miljoner kronor och har inte längre några lån. Däremot har Landskrona stad ett ganska högt borgensåtagande till sina helägda bolag.

Reslutat från våra bolag
• AB Landskronahem +1,8 mnkr
• Landskrona Svalövs Renhållnings AB +8,1 mnkr
• Rederi AB Ventrafiken +6,1 mnkr
• Landskrona Hamn AB +4 mnkr
• Invest in Landskrona (Koncernen) -1,4 mnkr
• Landskrona stugby och camping AB +-0
• Utvecklingsstiftelsen -2,8 mnkr
• Landskrona Energi AB +6,6 mnkr
• Landskrona stadsutvecklings AB -3,3 mnkr

Samordning och åtgärder för lägre arbetslöshet

Stadsledningskontoret har med hjälp från Incondia AB genomfört en översyn som visar hur man på bästa sätt kan skapa synergier och samordning kring arbetsmarknadsfrågor i Landskrona stad – utan att för den skull föreslå omfattande organisationsförändringar. Syftet är att ge förslag till samordning och åtgärder som på ett tydligt sätt leder till lägre arbetslöshet och i synnerhet minskad arbetslöshet bland ungdomar.

Mot bakgrund av vad som framförts har kommunstyrelsen beslutat att ge stadsledningskontoret i uppdrag att inrätta en projektorganisation för att genom föra och arbeta i enlighet med intentionerna i utredningen. Dessutom ska stadsledningkontoret återkomma med ett förslag till finansiering i samband med behandlingen av budgeten för 2017.

Förlängning av Anette Lindberg Mohlin chefsförordnande

Anette Lindberg Mohlin har ett tidsbegränsat chefsförordnande som förvaltningschef vid Individ- och familjeförvaltningen till och med 2016-12-31. Senast nio månader innan utgången ska det meddelas om förordnandet ska utgå eller förlängas.

Kommunstyrelsen beslutade att förlänga Anette Lindberg Mohlins chefsförordnande ytterligare tre år, det vill säga till och med 2019-12-31.

Följande förutsättningar gäller för Landskrona stads förvaltningschefers anställningsvillkor avseende anställningsform: Av de tidsbegränsade chefsförordnandet framgår att Landskrona stad skriftligt ska meddela senast nio månader före utgången av förordnandet, om förordnandet ska upphöra. Om sådant meddelande ej lämnats inom föreskriven tid, blir förordnandet förlängt med tre (3) år. Om Landskona stad inte vill förlänga chefsförordnandet ska berörd erbjudas annan anställning med motsvarande 80% av gällande månadslön.

Yttrande kring Europaspåret

Kapacitetsituationen på järnväg i Sverige och i Öresundsregionen är mycket ansträngd. Detta accentueras av ett i vissa avseende eftersatt underhåll. En genomgripande transportpolitik krävs samt stora insatser för att möta efterfrågan från resenärer och företag och för att klara omställningen till ett klimatneutralt transportsystem.

Sveriges behov av effektiva utrikestransporter ökar. Skånes läge i skärningspunkten av de transportkorridorer som förbinder Skandinavien och det kontinentala Europa ställer ökade krav på kapacitet i järnvägar, vägar och terminaler och på utveckling av effektiv logistik och klimatanpassade lösningar.

Landskrona stad arbetar med projektet Europaspåret, en järnvägslösning mellan Landskrona och Köpenhamn. En sammanfattning av Europaspåret följer nedan:
• En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har diskuterats i Sverige men det finns inga danska utredningar och endast få politiker som har välkomnat de ökade transportflödena från en HH-tunnel.
• Europaspåret skapar stora restidsvinster och innebär 30-45 minuter kortare restid från Göteborg/Stockholm till Köpenhamn/Hamburg. Mellan Landskrona och Köpenhamn sparar du 30 minuter och från Lund till Köpenhamn förkortas restiden med 15 minuter jämfört med om du åker via Malmö. För de som reser till och från Helsingborg kortas resan med 20 minuter om man åker via Europaspåret istället för via en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
• Europaspåret kan hantera alla typer av järnvägstransporter, godståg, höghastighetståg och regionaltåg. Det är unikt. De andra studerade alternativen till ny Öresundsförbindelse klarar inte detta.
• Europaspåret fördubblar järnvägskapaciteten på Köpenhamn H och genom Köpenhamn. Detta är av stort danskt intresse.
• Europaspåret är förberett för att ansluta den nya stambanan från Stockholm – oavsett sträckning via Helsingborg eller Hässleholm.
• Godstransporter får två korridorer över Öresund via Europaspåret och Öresundsbron.
• Järnvägarna runt Malmö avlastas. Därmed ökar kapaciteten och robustheten i järnvägssystemet vilket innebär punktligare tåg och utrymme för mer lokaltrafik.
• Europaspåret avlastar de hårt trafikerade spåren mellan Malmö och Kastrup och skapar bättre tillgänglighet till flygplatsen för resenärer från både Sydsverige och Danmark.

Sammantaget anser Landskrona stad att det behövs en samlad planering av transportsystemet i Öresundsregionen. Regeringarna i Sverige och Danmark bör ta initiativ till en gemensam infrastrukturkommission. Europaspåret bör inkluderas i de fortsatta nationella utredningar som görs kring en ny fast förbindelse över Öresund.

Kommunstyrelsen beslutade att översända utvecklingsenhetens yttrande till Sverigeförhandlingen som stadens eget.

Läs mer på europasparet.se

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén