Sammanfattning från kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari

På kommunstyrelsen den 14 januari 2016 behandlades bland annat ett flertal ärenden som berör försäljning och förvärv av fastigheter i staden som en del i det fortsatta arbetet med Landskronas strategiska utveckling. Några av dessa samt ett par andra ärenden hittar du sammanfattade nedan.

En karta över de ungefärliga platserna för Strandrågen 1 och del av Borstahusen 1:1, Havsörnen 4, Kvarteret Mejeriet samt Lundåkra 3:11 hittar du här.

Köp av fastigheterna Strandrågen 1 och del av Borstahusen 1:1 samt Havsörnen 4 

Strandrågen 1 och del av Borstahusen 1:1
Kommunfullmäktige har tidigare antagit detaljplan för del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn) samt godkänt tecknandet av ett markanvisningsavtal (optionsavtal) med tre byggherrar. En av byggherrarna, Derome Hus AB (nedan Derome) planerar för försäljningsstart tidigt 2016 och byggstart vår/sommar 2016. Derome har i enighet med markanvisningsavtalet påkallat sin optionsrätt på sin första etapp i Strandbyn. Ett köpeavtal har därför tagits fram enligt markanvisningsavtalets villkor. Deromes markköp är uppdelat i två delar, fastigheten Strandrågen 1 och del av Borstahusen 1:1. Totalt för markköpet betalar Derome 11 778 000 kronor.

Havsörnen 4
Detaljplan för kvarteret Havsörnen antogs av kommunfullmäktige 2001. Fastigheten Havsörnen 4 har varit obebyggd i många år och används idag som parkeringsyta.

Stadstudio simittchiev arkitektur & design AB har en markreservation med en friköpsoption för Havsörnen 4. Bolaget har överlåtit reservationen på det helägda dotterbolaget Nyhamnen Bostad AB som planerar att bygga 26 bostadsrätter på fastigheten. Nyhamnen Bostad har tagit fram ett förslag till bebyggelse som är förankrat hos stadens stadsarkitekt och har därför påkallat sin option. 

Med de förutsättningar som finns i markreservationsavtalet har ett köpeavtal upprättats. Bolaget förbinder sig att påbörja byggnation senast 31 mars 2017 och färdigställa senast 31 december 2018. Nyhamnen Bostad betalar 1500 kr/kvm BTA (bruttoarea). Mindre justeringar kan komma i bygglovsfasen.

Kommunstyrelsen tog beslut om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalen gällande fastigheterna Strandrågen 1 och del av Borstahusen 1:1 samt för Havsörnen 4.

Inlösen av byggnad och återtagande av tomträtt gällande Mejeriet 8 
Fastigheten Mejeriet 8 är en tomträtt som har använts som bageri. Landskrona har nu fått möjlighet att återta tomträtten genom att tomträtten dödas hos inskrivningsmyndigheten och att befintlig byggnad inlöses. Priset för inlösen är tre miljoner kronor.

Landskrona växer och samtidigt är det stor brist på fastigheter i bra lägen där skolverksamhet passar med gällande detaljplan. Staden vill återta Mejeriet 8 som har ett strategiskt intressant läge för skolverksamhet då det ligger i nära anslutning till Seminarieskolan samt är stationsnära. För Mejeriet 8 antas inom kort ny detaljplan där skolverksamhet kan bedrivas.

Byggnaden bör förvaltas av Teknik- och serviceförvaltningens Fastighetskontor och anslag för detta bör beaktas i kommande budgetarbete.

(S) yrkade på återremiss av ärendet. (L) yrkade för att beslut skulle tas på dagens kommunstyrelsesammanträde, vilket fick bifall av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslog bland annat kommunfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse om dödning av tomträtten Mejeriet 8 samt att befintlig byggnad inlöses för tre miljoner kronor.

(S) inkom med särskilt yttrande.

Köp av del av fastigheten Lundåkra 3:11 (gamla stationen) samt arrendeavtal med köpoption gällande Citadellstaden 1:1
För Landskrona stad är en av de viktigaste förutsättningarna för att styra utvecklingen av staden att vara markägare och kunna driva hela processer från idé till förverkligande. Staden har i sin fördjupade översiktsplan bland annat pekat ut stråket från Infarten längs gamla järnvägsstationen fram till Skeppsbrokajen som ett mycket intressant utredningsområde för framtida stadsutveckling på grund av sitt centrumnära läge. Dessutom är Landskronas möjligheter att växa i andra riktningar begränsade; dels på grund av motor- och järnväg, dels då staden omges av högklassig jordbruksmark som kan vara i behov av att bevaras. 

Lundåkra 3:11 ligger inom ovan nämnda område och omfattar drygt 900 kvm. Fastigheten ägs av Mittelen AB. För fastigheten betalar staden 200 000 kronor och tillträder den 25 januari 2016. Staden ska stå för samtliga fastighetsbildningskostnader, bedömt till 60 000 kronor. Staden ska även utföra ett mindre markarbete, bedömt till 50 000 kronor.

Köpeavtalet villkoras av ett arrendeavtal med Mittelen AB gällande en bit mark som staden äger. 

Kommunstyrelsen föreslog bland annat kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal gällande del av fastigheten Lundåkra 3:11 samt att godkänna arrendeavtal med köpoption gällande del av Citadellstaden 1:1.

Antagande av detaljplan för Kvarteret Mejeriet
Syftet med detaljplanen är att ändra och reglera gällande markanvändning samt att anpassa användningsområden efter dagens situation och kommande behov för centrum-, bostads- och skoländamål.

Detaljplanen har under samrådstiden 22 april 2015 – 13 maj 2015 funnits tillgängligt på Landskrona stadsbibliotek, Landskrona museum, i stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida. Ett samrådsmöte hölls på Landskrona museum 5 maj 2015.

Planförslaget sändes på granskning 31 oktober 2015 - 3 november 2015. Vid granskningstidens slut hade 16 yttranden med synpunkter inkommit från berörda sakägare, förvaltningar och myndigheter. I granskningsutlåtandet från stadsbyggnadsförvaltningen som upprättades 18 november 2015 redovisas och besvaras inkomna synpunkter som inte ledde till några förändringar i detaljplanen inför dess godkännande och antagande.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för kvarteret Mejeriet, Landskrona stad.

(MP) inkom med särskilt yttrande.

Ersättningslokaler till Malvan
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2015 att erbjuda föreningen Malvan ersättningslokaler i samband med bebyggelse av Jönsaplan där Malvans lokaler ligger idag. Lokalerna i Grindstugan är enligt stadens fastighetsstrateg och teknik- och serviceförvaltningen de som passar bäst för Malvans verksamhet. Grindstugan är i behov av renovering. Denna renovering påbörjas först när det har fattats beslut om att börja bygga på Jönsaplan.

Kommunstyrelsen föreslog bland annat kommunfullmäktige besluta att uppdra till teknik- och serviceförvaltningen att till föreningen Malvan upplåta Grindstugan som ersättningslokaler till deras nuvarande lokaler.

Återremitterat ärende – Kommunrevisionens granskning av upphandlingsprocessen
Kommunrevisionen har gjort en granskning av kommunens upphandlingsverksamhet med fokus på kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden. Syftet har varit att bedöma om granskade nämnder upphandlar i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling) samt hur stadens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling fungerar.

Revisionen bedömer att organisationen för upphandlingsenheten är funktionell och har tillräckliga resurser för att klara av sina uppdrag. Revisonen redovisar dessutom några förbättringsområden som framkommit i granskningen. Bland annat föreslår revisionen att stärka den interna kontrollen av hur leverantörer upphandlas. Stadsledningskontorets kommentar till detta är att man föreslår att införa en rutin för uppföljning av köp över 89 000 kr.

Revisionen föreslår också att ta fram direktupphandlingsrutiner och rutiner för mindre upphandlingar (mindre än en miljon). Stadsledningskontorets kommentar till detta är att rutiner för direktupphandling redan finns, men att befintlig beskrivning av detta ska ändras för att bli tydligare. Gällande rutiner för mindre upphandlingar finns det inga tydliga sådana. Däremot finns det mallar för vad ett förfrågningsunderlag ska innehålla, liksom stöddokument via Upphandlingsmyndigheten. Upphandlingsenheten arbetar nu med att ta fram en beskrivning för hela upphandlingsprocessen som ska vara klar under våren 2016.

I revisionen finns även synpunkter på att upprätta rutiner för uppföljning av större avtal. Stadsledningskontoret kommenterar detta med att avtalsuppföljning är en viktig del i stadens arbete med kvalitetssäkring av köpta varor, tjänster och entreprenader. I kommunstyrelsens nämndplan för 2016 finns ett uppdrag till stadsledningskontoret att utveckla arbetet med kvalitetssäkring som ska implementeras i stadens inköps- och upphandlingsverksamhet.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 november 2015 återremitterades ärendet då stora köp av byggservicetjänster var gjorda från den tredje rangordnade ramavtalsleverantören, Byggmästar´n i Skåne, och att dessa köp inte förklarats i granskningsrapporten. Upphandlingsenheten begärde in uppgifter från teknik- och service¬förvaltningen som gjort en utredning av inköpen. Denna visar att merparten av köpen var regelrätt genomförda enligt avtalets möjlighet till förnyad konkurrensutsättning, där ramavtalsleverantören i konkurrens med de övriga två ramavtalsleverantörerna hade lämnat lägst pris vid de aktuella avropsförfrågningarna.

Kommunstyrelsen beslutade att ge upphandlingsenheten i uppdrag att revidera upphandlingspolicyn och tillämpningsanvisningarna i enlighet med föreslagna ändringar samt att överlämna granskningsrapporten till kommunrevisionen.

(S) inkom med särskilt yttrande.

Ny biblioteksplan och ny folkhälsostrategi 2016-2019 för Landskrona stad
På dagens sammanträde i kommunstyrelsen presenterades en ny biblioteksplan samt en ny folkhälsostrategi för Landskrona stad. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta både biblioteksplanen och folkhälsostrategin. 

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén