Sammanfattning: kommunstyrelsens sammanträde 11 februari

Här kan du läsa en sammanfattning från några av de ärende som togs upp på dagens sammanträde i kommunstyrelsen. Bland annat fattade man beslut om Översiktsplanen för Landskrona stad och utsåg Robert Svensson som chef för teknik- och serviceförvaltningen.

Återremitterat ärende från kommunfullmäktige: Översiktsplan för Landskrona stad
Den 14 december 2015 beslutade kommunfullmäktige att återremittera förslaget på översiktsplan för Landskrona stad med hänvisning till Länsstyrelsens synpunkter om brister i översiktsplanen.

Som svar på detta har stadsbyggnadsförvaltningen i en tjänsteskrivelse från den 11 januari 2016 beskrivit att Länsstyrelsen i Skåne vid flera tillfällen haft snävt fokuserad kritik, istället för att se på helheten, mot strategiska översiktsplaner - det vill säga planer som inte visar en exakt markanvändning utan ger en inriktning för den långsiktiga utvecklingen. Landskrona stad är inte ensam om att få detta. Andra kommuner som mottagit liknande synpunkter från Länsstyrelsen har valt att anta sina översiktsplaner.

Stadsbyggnadsnämnden beslöt den 26 januari 2016 att inte tillföra något nytt underlag till planförslaget. 

Baserat på detta ställer sig stadsledningskontoret bakom planförslaget och anser att
stadsbyggnadsförvaltningens svar till Länsstyrelsen samt övriga myndigheter och intressenter har grundats på rimliga avväganden.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget Översiktsplan Landskrona stad.


Synpunktshanteringen för 2015
Varje år får kommunstyrelsen en redovisning över inkomna synpunkter i stadens synpunktshanteringssystem. Under 2015 kom totalt 720 synpunkter in, vilket är en ökning från 526 stycken år 2014.

Flest synpunkter har lämnats till teknik- och serviceförvaltningen (406 stycken) följt av omsorgsförvaltningen (168 stycken) och därefter fritid- och kulturförvaltningen (70 stycken).

Den person som lämnar in en synpunkt får ange vad det är för typ av synpunkt. För Landskrona stad såg fördelningen under 2015 ut som följer: 

Felanmälan: 35 %
Klagomål: 33 %
Övrigt: 16 %
Beröm: 6 %
Förslag: 6 %
Fråga: 4 %

När synpunkten har hanterats så ska ärendet avslutas. I samband med det anger handläggaren vilket resultat som synpunkten har lett till. Såhär såg fördelningen ut under 2015:

Politiskt beslut: 2 stycken
Utbildning av personal: 6 stycken
Registrerat resultat saknas: 7 stycken
Förbättrad tillgänglighet: 23 stycken
Förändrade rutiner: 26 stycken
Förbättrad kvalitet: 56 stycken
Förbättrad information: 62 stycken
Felet åtgärdat: 77 stycken
Förbättrad service: 163 stycken
Ingen förändring: 179 stycken
Eget alternativ: 201 stycken

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen av synpunkts- och klagomålshanteringen för år 2015 och lade redovisningen till handlingarna.Förvaltningschef på teknik- och serviceförvaltningen
Robert Svensson har varit t.f. chef för teknik- och serviceförvaltningen sedan augusti 2015. Efter en rekryteringsprocess som gjorts av stadsledningskontorets personalavdelning föreslås Robert Svensson få fortsatt förtroende för uppdraget som chef för teknik- och serviceförvaltningen.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget och utsåg Robert Svensson till chef för teknik- och serviceförvaltningen.


Intensivare överläggningar med Danmark och fokus på Europaspåret i Landskrona stads svar på remiss från Trafikverket
Trafikverket har begärt in remissvar på planeringen av transportinfrastrukturen i Sverige för 2018-2029. 

I sitt remissvar så håller Landskrona stads utvecklingsenhet samma linje som tidigare och argumenterar för förslaget om Europaspåret, en utredning genomförd av Landskrona stad om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn som en helhetslösning för såväl Europa, Norden och Öresundsregionen. 

I svaret beskrivs även att det finns flera alternativa dragningar för en förbindelse mellan Sverige och Danmark. De alternativ som diskuteras idag är en förstärkning av kapaciteten vid Öresundsbron, en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn och en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. I över 40 år har Danmark planerat för att möjliggöra en framtida motorväg från Helsingör via Själland till Köge, den så kallade Ring 5. Det finns starka uppfattningar om att vägkorridoren Ring 5 ska upphävas vilket skulle innebära stora förändringar i förutsättningarna för en framtida Helsingborg- Helsingör-förbindelse. Landskrona stad skriver därför i sitt svar till Trafikverket att det är viktigt att Sverige förstärker överläggningarna med den danska regeringen om hur man kan utveckla och möjliggöra alternativa lösningar för framtida förbindelser mellan våra länder.

Landskrona stad påpekar även att E6:ans strategiska roll i utvecklingen av Öresundsregionen och Sverige är central. Det är därför viktigt att kapaciteten, standarden samt avfarter och påfarter fungerar bra. Även frågan om buller behöver Trafikverket hantera då E6 berör flera orter där bullerproblematik finns.

Sammantaget föreslår Landskrona stad att en svensk-dansk infrastrukturkommission bör tillsättas. Europaspåret bör finnas med i de fortsatta nationella utredningarna samt i samtal kring en ny fast förbindelse över Öresund.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna utvecklingsenhetens förslag på yttrande till Trafikverket.Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor på landskrona.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén