Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde 14 mars

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Örja 30:2, del av, Landskrona stad – nu fråga om köpeavtal med Visfast AB

Ett förslag till köpekontrakt har upprättats där Visbil genom sitt fastighetsbolag Visfast AB köper ett markområde om cirka 7 000 kvadratmeter i den sydvästra delen av verksamhetsområdet Kronan. Avsikten var till en början att Visbil skulle hyra lokaler för sin verksamhet av Företagshus Stenen i Landskrona AB, varför ett i övrigt allt lika förslag till köpekontrakt med Företagshus Stenen i Landskrona AB tidigare varit uppe för beslut i kommunstyrelsen.
Visbil AB har idag bilförsäljningsverksamhet på Gotland och avser starta upp en ny verksamhet i Landskrona med nybilsförsäljning samt verkstad för husbilar.

Efter att Visbil beslutat att inte hyra lokaler har bolaget framfört önskemål om att istället själv via sitt fastighetsbolag Visfast AB köpa marken. Därav drogs ärendet med Företagshus Stenen i Landskrona AB tillbaka innan beslut hunnit fattas i kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Landskrona stad och Visfast AB varigenom bolaget förvärvar 7 000 kvadratmeter av fastigheten Örja 30:2 samt erhåller en option i två år om framtida markförvärv om ytterligare cirka 4 700 kvadratmeter.

Kommunstyrelsens nämndsberättelse 2018

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av övriga nämnder, hel- och delägda företag samt de kommunalförbund som staden är medlem i.

I nämndsberättelsen sammanfattas kommunstyrelsens arbete under 2018. Här är några av de viktigaste resultaten som uppnåddes förra året:

Lägre arbetslöshet i staden
Under året har arbetslösheten i Landskrona sjunkit till 12 procent, vilket är drygt 2 procentenheter lägre än vid motsvarande tid ifjol. Arbetslösheten i Skåne ligger på 9,3 procent och gapet har sjunkit med 2,7 procent sedan januari 2017. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka och är nu 11,3 procent (11,8 procent i Skåne). Arbetslösheten bland utrikes födda är 25,3 procent (24,6 procent i Skåne).

Attraktionskraften fortsätter att öka för Landskrona stad
Under 2018 har ett flertal nya etableringar tillkommit och tillsammans med nyanställningar i befintliga företag har Landskrona fått 620 nya arbetstillfällen vilket innebär att tillväxttakten ökat från cirka 1,5 procent årligen till cirka 4 procent de senaste två åren. Detta är fortsatt högre än snittet för Skåne. De kunskapsintensiva tjänstenäringarna har haft en positiv utveckling de senaste åren men har under 2018 minskat marginellt. Andelen industri är fortsatt hög i Landskrona (19,5 procent) jämfört med Sverige i övrigt (11 procent). Under året har 362 nya bostäder byggts i Landskrona och inflyttningen utifrån ligger på cirka 40 procent. Landskronas företagsklimat fortsätter att stärkas. Landskrona är nu femte bästa kommun i Skåne enligt Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Trygghet och säkerhet
Nytt för 2018 var att den digitala trygghetsvandringen omfattade hela kommunen. Resultatet av de inkomna förslagen på förbättringsområden har resulterat i flera vidtagna och planerade åtgärder. Landskronabornas upplevda trygghet ligger på samma nivå som genomsnittet i Region Syd, enligt Polisens trygghetsmätning 2018. I stadsdelen Centrum/Öster och Karlslund har problemen minskat sedan förra årets mätning.

Tillgängligheten ökade på kommunstyrelsens förvaltning
Andel som får svar på en enkel fråga avseende e-post ökade, 75 procent fick svar inom ett dygn, ytterligare 8 procent fick svar dygnet efter.

Revidering av biljettaxa för Ventrafiken

Det nya avtalet med Region Skåne för att upprätthålla passagerartrafiken mellan Ven och Landskrona ger en intäkt från Region Skåne på 7,7 miljoner kronor per år, vilket innebär en intäktsförlust för Ventrafiken på 2,8 miljoner kronor per år i förhållande till föregående avtal.
Det nya avtalet gäller för den kommande femårsperioden. Landskrona stads bidrag kommer att vara kvar på 10,5 miljoner kronor för 2019. För att verksamheten ska fungera utan nedskärningar i tidtabell eller liknande behöver Ventrafiken se över både kostnadssidan och intäktssidan.

Ventrafiken har tagit fram ett förslag på en ny biljettaxa med en höjning av ordinarie passagerarbiljetter och cykelbiljetter. Rederiet önskar dessutom införa nya biljetten "Liten familj" samt införa cykelbiljett för barn 0-5 år och cykelbiljett barn 6-16. Tidigare har alla cyklar kostat 50 kronor oavsett storlek. Ventrafikens prognos är att den nya taxan beräknas öka intäkterna med 1,9 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa Rederi AB Ventrafikens förslag till ny biljettaxa att gälla från och med 1 juni 2019.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.