Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober

Sjukhuskvarteret.png

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade kring på dagens sammanträde. Några av de punkter som diskuterades var 2016 års miljöredovisning och den nya detaljplanen för Sjukhuskvarteret.

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Ändring av detaljplan för del av Östra Roten 21, Landskrona stad  – samråd

Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten i ett tillägg av markanvändningar för del av kvarter i centrala Landskrona. Kvarteret används nu till bostäder och handel men man föreslår att också lägga till centrumverksamheter, vård och skola. Dessutom föreslås att skydds- och varsamhetsbestämmelser läggs till för det gamla sparbankshuset i kvarterets västra del.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot ändring av detaljplan för del av Östra Roten 21, Landskrona stad.

Detaljplan för fastigheterna Sjukhuskvarteret 18 och 19 mfl, Landskrona stad – granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Sjukhuskvarteret 18 och 19, Landskrona stad, på samråd. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra bostäder samt skola, förskola, centrum och vård inom planområdet med gestaltning anpassat till den befintliga miljön.

Planförslaget syftar också till att planlägga för skydds- och varsamhetsbestämmelser för kultur-historiskt värdefull bebyggelse. Planen syftar även till att vidare säkerställa den allmänna tillgången till området samt att göra området mer tillgängligt för gående och cyklister genom att omstrukturera infarter till och inom planområdet.

Granskning har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2017 som beslutade överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Sjukhuskvarteret Landskrona

Det streckade området visar Sjukhuskvarteret.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för fastigheten Sjukhuskvarteret 18 och 19, Landskrona stad

(SD) deltog inte i beslutet.

Örja 30:2 samt del av Örja 30:12, Landskrona stad – nu fråga om köpeavtal 

Visionsbolaget G 3671 AB (under namnändring) köper 10 450 kvadratmeter i verksamhetsområdet Kronan för etablering av en bemannad bensinstation, Preem. Markområdet angränsar till etableringen av snabbmatsrestaurangen Max.

Örja industriområde, tänkt markområde för bensinstationen Preem

Den röda cirkeln visar det markområde som Landskrona stad planerar att sälja. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Landskrona stad och Visionsbolaget G 3671 AB (under namnändring) varigenom bolaget köper 10 450 kvadratmeter i verksamhetsområdet Kronan. 

Landskrona Foto, Tyghuset etapp 2 – igångsättningstillstånd 

Under hösten 2017 är det planerat att utföra byggnationen av Landskona foto, Tyghuset etapp 2. För ändamålet har kommunfullmäktige beslutat i budget 2017 att avsätta 11 miljoner kronor i investeringsram. För att starta byggnationen ställs krav på igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningstillstånd för Landskona foto, Tyghuset etapp 2, inom av kommunfullmäktige beviljade anslag, samt att ombudgetera investeringsanslaget om 9,1 miljoner till teknik- och servicenämnden samt inventarieanslag om 1,9 miljoner kronor till kulturnämnden.

Bildande av dotterbolag till Landskrona Energi AB (Landskrona Energi Service AB) 

Landskrona Energi AB (LEAB) har behov av att omorganisera en del av sin verksamhet och föreslår att vissa delar flyttas till ett separat bolag dit även annan kommunal verksamhet skulle kunna organiseras. LEAB:s ledning och styrelse har redogjort för möjligheterna av bildandet av ett helägt servicebolag och ställt sig bakom förslaget samt har till Lanskrona Stadshus önskat mandat att genomföra förslaget samt att förankra processen med kommunkoncernen.

Landskrona Stadshus beslutade den 15 september 2017 att ge Landskrona Energi AB mandat att bilda Landskrona Energi Service AB, samt att föreslå fullmäktige att godkänna bifogad bolagsordning för Landskrona Energi Service AB samt att till styrelse och lekmannarevisorer utse samma personer som är valda i Landskrona Energi AB.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta 

att medge samt uppdra åt Landskrona Energi AB att bilda alternativt förvärva ett aktiebolag (dotterbolag) som skall ha ett aktiekapital om 50 000 kronor

och att fastställa bolagsordningen (och därigenom det kommunala ändamålet med verksamheten) för dotterbolaget i enlighet med bolagsordningen.

Miljöredovisning 2016 för Landskrona stad 

Miljöredovisningen görs årligen. Den fungerar som ett stöd för beslutsfattare och handläggare när hänsyn ska tas till olika miljöaspekter.

Landskrona stad har en vision om att hela energiverksamheten ska vara ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samt fossilfri till år 2050. Årets miljöredovisning har fokus på klimatförändringar och klimatanpassning, alltså hur vi anpassar samhället så att samhällsfunktionerna och infrastrukturen kan fungera i ett förändrat klimat.

För dig som vill läsa miljöredovisningen i sin helhet så kommer den att läggas ut på miljöförvaltningens sidor på Landskrona stads hemsida när den är beslutad i kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna 2016 års miljöredovisning för Landskrona stad.

(S) yrkade bifall och inkom med ett särskilt yttrande.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André