Samråd för för områdes-bestämmelser för delar av Ven

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 21 oktober 2008, §192, att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag för revidering av befintliga områdesbestämmelser för delar av Ven. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu upprättat ett samrådsförslag till nya områdesbestämmelser för delar av Ven, Landskrona stad.

Befintliga områdesbestämmelser för Ven upprättades 1992 med syfte att säkerställa de natur- och kulturvärden som finns på Ven, främst de landskapsbildsmässiga och byggnadskulturella värdena.

På grund av ett ökat exploateringstryck, samt att befintliga områdesbestämmelser inte tar hänsyn till Vens varierade landskapsbild och byggnadsbestånd har behov uppstått av att omarbeta bestämmelserna. Föreliggande planförslag syftar till att ge områdesbestämmelser som säkrar befintliga natur- och kulturvärden på Ven för att öns karaktär inte ska gå förlorad.

Områdesbestämmelserna strider inte mot gällande översiktsplan.

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Uranienborgs förskola och skola onsdag den 25 april 2012 klockan 18.00.
Välkomna!

Planförslaget finns under samrådstiden, från 24 april 2012 till och med 21 maj 2012, tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida under Bo & bygga.

Eventuella synpunkter ska skickas skriftligt och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 21 maj 2012 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona. Frågor besvaras av planarkitekt Ninnie Hedström, 0418-473582 eller planchef Åsa Lindborg.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén