Samråd inför upprättande av kommunal renhållningsordning för Landskrona stad

Landskrona stad avser utarbeta ny renhållningsordning för kommunen. I renhållningsordningen återfinns bestämmelser om kommunens avfallshantering, bland annat om hur du som fastighetsinnehavare eller innehavare av nyttjanderätt ska sortera uppkommet hushållsavfall och under vilka förutsättningar som du själv kan ta hand om såväl hushållsavfall som annat avfall som uppkommer hos dig.

I den nya renhållningsordningen avser kommunen att införa nya bestämmelser om bland annat minireningsverk och fosforfällor. Vad gäller enskilda avlopp föreslås därutöver förändringar avseende hämtningsintervall liksom regler beträffande nyanläggning av desamma. Kommunens förslag till ny renhållningsordning finns tillgängligt för nedladdning nedan samt i Stadshuset foajé, Drottninggatan 7, 261 80 Landskrona, Stadsbiblioteket Regeringsgatan 13, 261 36 Landskrona samt stadsledningskontorets juridiska avdelning i stadshuset (adress som ovan).

Kommunen bjuder nu in dig till samråd om förslaget till renhållningsordning. Under samrådet har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget. Synpunkterna beaktas därefter av staden vid dess fortsatta arbete med renhållningsordningen.

Efter samrådet – och innan förslaget antas – kommer ett med samrådssynpunkterna beaktat förslag att ställas ut till granskning under fyra veckor. Även under granskningsutställningen har du möjlighet att lämna synpunkter. Också de synpunkter som kommer fram under utställningstiden kommer att beaktas när den nya renhållningsordningen utarbetas.

Kommunfullmäktige avser anta den nya renhållningsordningen under våren 2014. Renhållningsordningen bör därefter kunna träda ikraft den 1 juli 2014.

Synpunkter lämnar du enklast per mejl: kommun@landskrona.se eller brev till adress: Landskrona stad, Stadsledningskontorets juridiska avdelning, 261 80 Landskrona. Frågor kring renhållningsordningen kan du ställa till Håkan Ärnflykt på telefon 0418-47 05 99 eller via mejl hakan.arnflykt@landskrona.se. Vi vill ha dina synpunkter senast den 12 februari 2014.

Vänliga hälsningar
Kommunstyrelsen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén