Sandåkerskolan tar täten i nytt samarbete mellan skola, socialtjänst och polis

Sandåkerskolan blir den första skolan att delta i Brottsförebyggande rådets (Brå:s) satsning på ett nytt samarbete mellan skola, socialtjänst och polis (SSP). Modellen kommer från Köpenhamn där man arbetat med denna typ av samordnade insatser i flera decennier.

I Landskrona stad fungerar Brå som central ledningsgrupp för arbetet med SSP. Som första skola i kommunen har Sandåkerskolan startat en lokal SSP-grupp bestående av skolans rektorer, skolsköterska, kurator, närpolis samt representanter från kommunens Fält- och fritidsgrupp.

Samarbetet startar med en kick off för eleverna i skolår 6-9 på Sandåkerskolan under onsdagen den 1 februari. Då kommer en föreläsare att ger eleverna möjlighet att ställa frågor och diskutera sina tankar och idéer kring sexuella identiteter, könsidentiteter och könsöverskridare så som t ex transpersoner.

– Föreläsaren har mångårig erfarenhet av föreläsningar och ger därför åhörarna möjlighet att öppet diskutera alla typer av tankar och frågeställningar kring ämnet. Alla funderingar respekteras. Därmed möjliggör föreläsningarna en utveckling av åsikter och eventuella förutfattade meningar i syfte att synliggöra fördomar, säger Lisbeth Bang Pettersson, kurator på Sandåkerskolan. 

Förebygga riskbeteende bland unga

SSP är ett lokalt brotts- och drogförebyggande samverkansforum mellan skola, socialtjänst och polis. Målet med SSP är att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, droganvändning och annat riskbeteende genom arbete i miljöer där barn och ungdomar vistas. Arbetet syftar till att förebygga riskbeteende bland unga genom att stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer genom att tidigt upptäcka unga i riskzon.

Öka kundskaper hos elever om HBT-personer och om heteronormen i samhället 

Sandåkerskolans lokala SSP-grupp har arbetat fram en handlingsplan för sitt arbete under hela 2012. Syftet med gruppens arbete är att öka elevers och ungdomars kunskap om homosexuella, bisexuella och transsexuella personers livsvillkor samt ge kunskaper om heteronormen i samhället.

- Anledningen till att vi har valt detta syfte är att skola, socialtjänst och polis har märkt i sitt arbete att vissa elever och ungdomar har fördomar om HBT-personer, vilket tar sig i uttryck i framförallt språkbruk, säger Anette Kjellin skolsköterska på Sandåkerskolan.

Åtgärderna kommer att utvärderas av den lokala SSP-gruppen i november-december 2012, då bland annat en likabehandlingsenkät ska genomföras bland eleverna på Sandåkerskolan.

- Det är ett spännande arbete som har inletts i nära samarbete mellan de tre aktörerna. Jag tror vi har stora möjligheter att nå SSP-gruppens mål: att elever och ungdomar upplever att alla behandlas lika oavsett sexuell läggning, avslutar Martin Strand, rektor på Sandåkerskolan och SSP-gruppens samordnare.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén