Saxtorps motocrossbana främjar biologisk mångfald

?? Praktbyxbi saxtorp motocrossbana.jpg

Ett lokalt naturvårdsprojekt visar att Saxtorps motocrossbana är mycket viktig för att vissa djur- och växtarter ska överleva. Under 2017 inventerade Landskrona stad miljön vid banan och fann flera sällsynta och hotade arter.

De sydsvenska sandmarkerna tillhör norra Europas mest artrika biotoper. Få av dessa sandmarker finns kvar i dag på grund av att de flesta har växt igen, odlats upp eller exploaterats. Saxtorps motocrossbana har därför en stor betydelse för växt- och djurliv.

– Motorbanan är väldigt viktig för den biologiska mångfaldens skull. Många av arterna är beroende av öppna sandytor för att kunna sprida sig. Utan aktiviteten på banan skulle området växa igen och inte kunna ha en sådan stor artrikedom, säger Olle Nordell.

Sandmarkerna värdefulla för sällsynta djur

Under 2017 fick miljöförvaltningen i Landskrona stad bidrag från Länsstyrelsen för att undersöka växt- och djurlivet vid Saxtorps motocrossbana. Kartläggningen visar att sandmarkerna är värdefulla för många arter. Tack vare banan skapas en miljö där många sällsynta djur och arter trivs. Miljöförvaltningen lyfter fram samarbetet med Landskrona motorklubb som en viktig pusselbit i arbetet med att öka den biologiska mångfalden.

 – Det har varit ett givande samarbete och roligt att arbeta med de entusiastiska personerna i klubben som vill mer än att bara ha en bra motocrossbana, säger Therése Ehrnstén , kommunekolog/miljöstrateg på miljöförvaltningen i Landskrona stad.

Flera intressanta fynd

Flera intressanta fynd har gjorts under inventeringen. Exempelvis har man hittat växter som blåeld, trift, hedblomster, blåmonke, rödklint och åkervädd.

Sandmarkerna, med sina blommande växter, är också viktiga för många insekter. Några av de mer sällsynta insektsarterna som hittades var bland annat mjölfly, mindre blåvinge, stäppsandbi och väddstekel.

Det lokala naturvårdsprojektet på Saxtorps motocrossbana har finansierats av Naturvårdsverket, Landskrona stad och SVEMO (Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.