Skolans personal uppmärksammas och belönas ur Tomas Johanssons minnesfond

För sitt skolutvecklingsarbete uppmärksammas och belönas rektor Lena Andersson på Dammhagskolan, kurator Hanna Dolck som arbetar med introduktion av nyanlända och pedagog Jessica Hyrefelt som arbetar med nyanlända elever.

Lena Andersson och Hanna Dolck är märkbart överraskade när förvaltningschef Anders Grundberg och utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth tillsammans med verksamhetschef Caroline Ekstrand förra veckan kommer till Dammhagskolan för att avslöja att de tillsammans med Jessica Hyrefelt är årets mottagare av priset ur Tomas Johanssons minnesfond. Årets prissumma är 50 000 kronor, som delades ut vid en ceremoni i samband med Landskrona stads chefsforum på Örenäs slott under torsdagen.

Lyckas få alla elever att känna framgång

I motiveringen för utmärkelsen står bland annat att ”Genom enträget arbete med mycket stort fokus på kunskap, höga förväntningar på alla elever, mod att hålla fast vid en framgångsrik väg byggd på forskning och beprövad erfarenhet är Dammhagsskolan en förebild för andra skolor i att få alla elever att lyckas och känna framgång.”

Alla barn kan är det centrala

– Vi vet vad vi vill och har höga förväntningar på barnen. Det centrala i vårt synsätt är att alla barn kan, att det innebär ett visst ansvar att gå på Dammhagskolan och att de ska känna sig stolta över att gå här, säger Lena Andersson, rektor på Dammhagskolan.

Första året priset delas ut

– Jag är oerhört stolt och glad över att det första priset har hamnat här i Landskrona hos tre mycket värdiga pristagare. Genom hårt och enträget arbete har de under lång tid visat att alla elever kan lyckas, säger Anders Grundberg, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

För att uppmärksamma pedagogisk utveckling

Tomas Johanssons minnesfond startades i samband med Tomas bortgång och har som syfte att uppmärksamma och belöna utveckling inom skolans och förskolans område. Den eller de som belönas skall arbeta för utveckling i Tomas Johanssons anda. Med detta menas pedagogisk utveckling som baseras på vetenskaplig grund.

– Vi arbetar språkutvecklande genom genrepedagogik vilket innebär att eleverna lär sig svenska språket i de olika ämnena och har samtidigt ett välfungerande samarbete med elevhälsoteamet. Detta har visat sig vara framgångsrikt vilket vi ser i vårt systematiska analysarbete, som på så sätt blir tydligt för både pedagog, elev och vårdnadshavare, berättar Lena Andersson.

Pristagarna utsågs av en kommitté bestående av Landskrona stads förvaltningschef för utbildning, utbildningsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande, Per-Arne Andersson (direktör/avdelningschef för lärande och arbetsmarknad SKL), Matz Nilsson (förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund), Cecilia Garme (politisk frilandsjournalist), Per Reinolf (VD Skolporten och Arete Meritering) samt David Johansson (lärare och son till Tomas Johansson).

Juryns motivering

Genom enträget arbete med mycket stort fokus på kunskap, höga förväntningar på alla elever, mod att hålla fast vid en framgångsrik väg byggd på forskning och beprövad erfarenhet är Dammhagsskolan en förebild för andra skolor i att få alla elever att lyckas och känna framgång.

I sin roll som rektor har Lena Andersson med tydlighet, värme och omtanke med elever, medarbetare och vårdnadshavare drivit på för att utveckla skolans arbetssätt. Täta uppföljningar och analyser av elevers resultat på individ- och gruppnivå är tillsammans med ett väl utvecklat samarbete med modermålslärare och elevhälsa är en viktig utgångspunkt för Lenas framgångsrika ledarskap.

Jessica Hyrefelt är pedagogen som har höga förväntningar på alla sina elever. Hon arbetar metodiskt för att utveckla undervisningens alla delar men driver framför allt på det språkutvecklande arbetssättet med genrepedagogiken i spetsen.

Kurator Hanna Dolk. Genom att sätta fokus på elevernas styrkor och förmågor, se det friska hos varje individ, är Hanna en mycket god förebild för hela elevhälsan. Hanna har förmågan att hitta goda lösningar som gynnar alla elever och får eleverna att tro på sin egen förmåga.

Bildtext:
Pristagare Tomas Johanssons minnesfond:
Längst fram fr v: Jessica Hyrefelt, Hanna Dolk och Lena Andersson.
Bakom dem fr v: David Johansson (son t Tomas och lärare), Gunlög Stenfelt (kommunfullmäktiges ordförande), Anders Grundberg (utbildn. förvaltn. chef), Lisa Flinth (utbildn. nämndens ordf), Per Reinolf (VD Skolporten), Leif Ohlin (2:e vice ordf utbildn. nämnden), Per-Arne Andersson (direktör SKL), Erik Raita (vice ordf. utbildn. nämnden)

FOTO: MARTIN HEGARDT

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén