Stipendium till pedagogisk personal

För första gången delades Landskrona stads stipendium ut till pedagogisk personal inom utbildningsförvaltningen. Vid en ceremoni i Aktivitetshuset delades stipendierna ut av Torkild Strandberg.

Vid valet av pristagare togs särskild vikt vid pedagogiskt nytänkande – innovationer, utvecklings- och förbättringsarbete – och pedagogiska genomslagskraft – lokalt, nationellt och internationellt.

Stipendiater

I kategorin pedagog/arbetslag utsågs Ulf Sjöberg, förskollärare vid Glumslövs förskola.
Ulf Sjöberg har utvecklat ett arbete med miljöfrågor ur ett barnperspektiv. Hans arbete med att tillverka och laga material istället för att köpa nytt i kombination med att ta tillvara material som betraktas som skräp är nyskapande. Hans arbetssätt väcker engagemang, utvecklar till lärande och bygger på reflektion.

I kategorien enhet fick Tegskiftets och Sandvångens förskola dela på stipendiet.
Enheterna har systematiskt arbetat med att utveckla kvalitetsarbetet, kvalitetsutvecklingen och kompetens-utvecklingen. Arbetet har bestått i att konkretisera läroplanen i vardagen. Detta arbete har bidragit till att utveckla förskolornas profession.Enheterna har spridit sitt arbete både till andra förskolor inom Landskrona stad och till förskolor i andra kommuner. Det systematiska arbetssättet har präglats av ett nytänk, utvecklat arbetet kring barnen och möjliggjort en mer genomtänkt strategi för reflektion och utvärdering.

I kategorin förskolechef/rektor delades stipendiet mellan Martin Strand och Christell Larsson, rektorer vid Sandåkerskolan.
Rektorerna har under de senaste åren bedrivit ett syste-matiskt skolutvecklingsarbete för att främja elevernas lärande. Arbetet har haft sin utgångspunkt i gällande styrdokument. Arbetslagens och undervisningsgruppernas utformning har anpassats med utgångspunkt från elevernas bästa. Skolan har infört ett systematiskt arbete med utvärderingar, uppföljningar och analys av elevernas kunskapsutveckling samt omfördelat resurser utifrån
uppnådda resultat. Sandåkerskolans rektorer har vidareutvecklat detta arbete genom att involvera eleverna i det pedagogiska planeringen och att skapa verktyg för bedömning.

Kategorierna och summa för stipendierna

Pedagog/arbetslag får 10 000 kronor
Enhet får 25 000 kronor
Förskolechef/rektor får 10 000 kronor

Den mottagna summan ska användas till kompetensutveckling, exempelvis i form av utbildning och/eller studiebesök.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén