Utställning för granskning inför upprättande av kommunal renhållningsordning för Landskrona stad

Landskrona stad avser utarbeta en ny renhållningsordning för kommunen. Kommunen bjuder nu in dig till granskning av förslaget som innebär nya bestämmelser om kommunens avfallshantering. Utställningen pågår fram till 22 april 2014 och du har fram tills dess möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.

I renhållningsordningen finns bestämmelser om kommunens avfallshantering, bland annat hur du som fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare ska sortera hushållsavfall och under vilka förutsättningar som du själv kan ta hand om såväl hushållsavfall som annat avfall som uppkommer hos dig.

Kommunen avser att införa nya bestämmelser om bland annat minireningsverk och fosforfällor. Vad gäller enskilda avlopp föreslås dessutom förändringar avseende hämtningsintervall liksom regler beträffande nyanläggning av desamma. Förslaget till renhållningsordning har varit föremål för samråd och inkomna synpunkter framgår av samrådsredogörelsen. Förslag till revideringar med hänsyn till synpunkterna framgår av utställningshandlingen. Kommunens reviderade förslag till ny renhållningsordning finns tillgängligt på www.landskrona.se och www.lsr.nu samt i Stadshuset foajé, Drottninggatan 7, 261 80 Landskrona, Stadsbiblioteket Regeringsgatan 13, 261 36 Landskrona samt stadsledningskontorets juridiska avdelning i stadshuset (adress som ovan).

Kommunen bjuder nu in dig till granskning av förslaget till renhållningsordning. Under granskningstiden ges du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget. Synpunkterna beaktas därefter av kommunen vid dess fortsatta arbete med renhållningsordningen. Efter granskningen kommer ett förslag till ny renhållningsordning att tas fram, där inkomna synpunkter beaktas, och som sedan överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunfullmäktige avser anta den nya renhållningsordningen under våren 2014. Renhållningsordningen bör därefter kunna träda i kraft den 1 juli 2014.

Synpunkter lämnar du enklast per e-post: kommun@landskrona.se eller brev till adress: Landskrona stad, Stadsledningskontorets juridiska avdelning, 261 80 Landskrona. Frågor kring renhållningsordningen kan du ställa till Håkan Ärnflykt på telefon 0418-47 05 99 eller per e-post hakan.arnflykt@landskrona.se.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 22 april 2014.

Vänliga hälsningar
Kommunstyrelsen

Utställningshandling renhållningsordning 2014
Samrådsredogörelse förslag till ny renhållningsordning
Renhållningsordning för Landskrona stad

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén