Vinterväghållning

Vinterväghållning.JPG

Landskrona stad har tillsammans med fastighetsägarna ett gemensamt ansvar för vinterväghållningen inom detaljplanelagt område. Här kan du läsa mer om vad staden respektive fastighetsägaren ska göra.

Snöröjning utförs enligt följande prioritering:

1. Infartsgator, bussgator, gator till industrier, viktiga cykelstråk etcetera har högsta prioritet. Snöröjning sker vid snödjup > 5 cm. Snöröjning skall vara påbörjad inom 6 timmar.

2. Övriga större gator och cykelstråk. Snöröjning sker vid snödjup > 10 cm. Snöröjning skall vara påbörjad inom 10 timmar.

3. Villagator har lägst prioritet. Snöröjning sker när arbetet under punkt 1 och 2 är avslutat. Kompletterande snöröjning och halkbekämpning vid busshållplatser, korsningar och övergångsställen utförs när arbetet under 1 och 2 är avslutat.

Halkbekämpning

Halkbekämpning påbörjas omedelbart efter konstaterad halka. Prioriteringsordningen är samma som vid snöröjning. På gångbanor används mest sand och på gator främst fuktigt salt. Framemot våren när risken för halka avtagit, sopas sanden upp. Normalt ska detta arbete vara avslutat under april månad.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för snö- och halkbekämpning på gångbana och annat utrymme som är till för gångtrafikanter i anslutning till fastigheten. Fastighetsägaren ska vid behov röja och möjliggöra passage genom in- och utfart till fastigheten.

Tak, rännor etcetera
Fastighetsägare ska se till att is och snö inte kan falla ner från fastighetens tak, balkonger, rännor och dylikt. Under arbetet med att avlägsna is och snö ska åtgärder vidtas så att förbipasserande inte riskerar att skadas.

Rännstensbrunnar 
Fastighetsägaren ska hålla galler till rännstensbrunnar fria från is och snö om dessa ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen som grus, löv, stenar och annat skräp får inte sopas eller spolas ner i rännstensbrunnarna.

Bilen
Respektera parkeringsbestämmelserna. Felparkerade bilar utgör ett hinder för snöröjningen. Utrusta dig själv och bilen för vinterväglag. Anpassa hastigheten till rådande väglag.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr