Distansundervisning Öresundsgymnasiet - uppdaterad 9 april

Den 18 mars övergick Öresundsgymnasiet till distansundervisning för att minska spridningen av covid-19 (coronavirus). Den 8 april har skolledningen på Öresundsgymnasiet utifrån Författningen 2020:115 beslutat att:

  • Elever i årskurs 3 samt de som läser för betyg i åk 9 på Introduktionsprogrammen ges möjlighet att vara närvarande i skolans lokaler för att 1) genomföra vissa praktiska moment som inte går att genomföras digitalt, 2) genomföra vissa bedömningsmoment och 3) för att få de extra anpassningar och särskilt stöd som krävs för att eleven ska klara sin utbildning.
  • Elever träffar sina lärare i kortare pass och max fem personer åt gången.

 

Se Författningskommentar, Stängda eller delvis stängda skolor (2020:115): Den utbildning som vid en delvis stängning bedrivs med elever närvarande i lokalerna kan t.ex. gälla elever som behöver vara närvarande i lokalerna för att kunna genomföra vissa praktiska moment eller för att genomgå prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning, eftersom de betyg som ska ges har betydelse för fortsatt utbildning eller arbete.

Utöver ovanstående har vi i samtliga årskurser ett antal elever som har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd av sådan karaktär att de endast kan utföras på skolan med en pedagog eller anställd i samma rum.

  • Även dessa elever föreslår vi ges möjlighet att vara närvarande i skolans lokaler under kortare pass.
  • Eleverna träffar sina lärare eller annan personal i kortare pass och max fem personer åt gången.

Se Författningskommentar, Stängda eller delvis stängda skolor (2020:115): Det kan även röra sig om elever som har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna eller elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildningen i lokalerna. Med fysiska, psykiska eller andra skäl avses t.ex. funktionsnedsättningar eller elevernas sociala situation. Det kan t.ex. vara fråga om familjens situation eller andra sociala skäl.

Vi följer utvecklingen noga och beslutet gäller från och med 14 april och tills annat kommuniceras. Skolan kommer att kontakta alla elever och ge mer utförlig information. Vi ser fram emot att träffa ännu fler av våra elever!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Hanne Skak Jensen