Så behandlar Landskrona stad dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är ny lagstiftning från EU som ersätter personuppgiftslagen. Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress, bilder på dig och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig i Landskrona stad

Det är den nämnd eller det bolag som hanterar ditt ärende och dina uppgifter som är den ytterst ansvariga för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vid frågor kring detta är det alltså i första hand respektive nämnd eller bolag du ska vända dig till.  

Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar Landskrona stad

På webbplatsen landskrona.se kan du komma i kontakt med Landskrona stads verksamheter på olika sätt till exempel genom e-post, använda elektroniska webbformulär eller använda e-tjänster.

När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt grundlag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller. För mer information om detta ska du kontakta den förvaltning som handlägger din synpunkt eller ditt ärende.

När du kontaktar oss så lämnar du ibland personuppgifter. Några exempel på när dina personuppgifter registreras hos oss är när du ansöker om förskoleplats, lämnar en synpunkt, söker bygglov med hjälp av en e-tjänst eller kontaktar oss på till exempel Facebook. Dina personuppgifter kan också registreras när du väljer att prenumerera på information från någon av våra verksamheter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller påbörja handläggning av ditt ärende. Det är de tjänstepersoner som administrerar ditt ärende som får ta del av dina personuppgifter.

Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan

Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Skatteverket. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det. I det flesta fallen är den lagliga grunden att vi ska kunna fullgöra myndighetsutövning. När uppgifter hämtas om dig från annan part under handläggningen av ditt ärende har du alltid rätt att få information om det.

Landskrona stad har många åtaganden som exempelvis bedriva och planera förskola, skola, vårdboenden samt infrastruktursatsningar. För att kunna uppfylla dessa åtagaden och planera verksamheten och satsningarna på ett effektivt sätt används invånarregister. På så vis kan vi få en uppfattning om bland annat vilka barn som ska gå i skolan, hur många äldre det finns i kommunen, behovet av bostäder och mycket mer. Uppgifterna till registret hämtas från folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten. Dessa uppgifter kan komma att lämnas vidare till myndigheter som exempelvis SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

När du besöker våra hemsidor

Landskrona stads webbplats landskrona.se använder kakor/cookies. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En kaka är en textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren.

Uppdatering om Google Analytics

Vi har blivit uppmärksammade på att koden för att anonymisera IP-adresser inte har fungerat på landskrona.se. Vi beklagar detta och har gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi utreder internt hur vi kan arbeta med analysverktyg på ett säkert sätt för våra besökare. Vi uppdaterar sidan vid ytterligare åtgärder. Sedan den 4 mars 2021 anonymiseras IP-adresser på landskrona.se. 

Om du använder e-post eller sociala medier

Vi rekommenderar att du inte skickar känslig eller integritetskänslig information via e-post till kommunen. Använd istället de e-tjänster som finns eller skicka brev.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med Landskrona stad, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skickar integritetskänslig information till oss via sociala medier. 

Kamerabevakning

Landskrona stads hantering av personuppgifter vid kamerabevakning sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen.

Den lagliga grunden till kamerabevakningen är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1 E.

Bevakning är tillåten då den är nödvändig för ändamålet, som är att förebygga, förhindra och beivra brott.

Lagringen av personuppgifter kan variera utifrån det tillstånd som har givits av tillståndsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten). Idag lagras personuppgifter vid kamerabevakning i fjorton dagar.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet systemet att det är du. Då är det bättre att du vänder dig personligen till den som utför tjänsten.

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir det vi kallar offentlig handling.

Syftet med att behandla dina personuppgifter

När du blir ombedd att lämna dina eller ditt barns personuppgifter till Landskrona stad så ska syftet med personuppgiftsbehandlingen i det aktuella ärendet tydligt framgå. 

Ibland hämtar vi personuppgifter från någon annan än dig själv, exempelvis från Skatteverket.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på. Personuppgifter som kommer in till en kommun blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Kontakta den förvaltning som hanterar dina personuppgifter om du vill ha mer information.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

 • I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning.
 • Du kan begära tillgång till dina och dina barns personuppgifter, se länk till särskild e-tjänst nedan.
 • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. I offentlig verksamhet kan en sådan begäran bara tillgodoses när det inte står i strid med offentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.
 • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller i huvudsak främst personliga konton i sociala medier och inte personuppgifter hos en kommun. 
 • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket.
 • Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

Laglig grund för att behandla personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att behandla personuppgifter:

 • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
 • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
 • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse)
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning

Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta aktuell nämnd/förvaltning eller bolag.

E-tjänst för att begära ut personuppgifter

På vår e-serviceportal finns en e-tjänst du använder dig av om du vill begära ut ett registerutdrag. Begäran görs hos respektive nämnd. Om du vill begära ut dina uppgifter från ett kommunalt bolag vänder du dig direkt till bolaget.

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du skriva ut blanketten i e-tjänsteportalen och lämna din begäran i Stadshusets reception mot uppvisande av legitimation. Du har också möjlighet att fylla i blanketten på plats i Stadshuset.

Du kan välja att få ut en sammanställning över bland annat var dina uppgifter förekommer, ändamålet med behandlingen och på vilken laglig grund som behandlingen genomförs. Om du sedan skulle vilja ha en kopia av specifika uppgifter från en särskild behandling kan du höra av dig till nämnden igen.

Du har enligt GDPR också rätt till att få ut ett mer omfattande registerutdrag som utöver ändamål och laglig grund också innehåller kopior av all den information som finns om dig hos nämnden.

Mer information om dataskyddsförordningen

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Om du inte får svar på dina frågor i texten kan du kontakta stadens dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller kontakta receptionen på telefon 0418-47 00 00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr