Elevhälsa

I Elevhälsoteamet ingår specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och skolläkare.

Teamet arbetar för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan. Teamets uppgift är att ge stöd vid inlärningssvårigheter och annat som kan påverka skolsituationen. Specialpedagoger, kurator och skolsköterska träffas tre gånger i veckan för att arbeta med elevvård, likabehandling, skolmiljö och utvecklingsarbete. De har delegation från rektor att besluta om särskilt stöd, disciplinära åtgärder och insatser vid kränkande behandling. Studie- och yrkesvägledaren deltar i elevhälsoteamets möten en gång i veckan, skolpsykologen en gång i månaden och skolläkaren och rektor vid behov. För personal inom teamet gäller sträng sekretess.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av sandåkerskolan