Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är lika mycket värda och att detta värde ska garanteras genom olika rättigheter.

Stora internationella organisationer som FN och EU har i samarbete med stater kommit fram till vilka dessa rättigheter är och har skrivit ner dessa i vad som kallas för konventioner, vilket är ett juridiskt dokument som gör den stat som signerar dokumentet skyldig att upprätthålla rättigheterna i sitt land.

Sverige har skrivit under sju av FN:s nio kärnkonventioner och har infört EU:s stadga för de mänskliga rättigheterna som svensk lag.

Konventionerna som Sverige skrivit under (samt deras engelska beteckning) är:

  • Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD)
  • Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
  • Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR)
  • Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)
  • Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling
  • eller bestraffning (CAT)
  • Konventionen om barnets rättigheter (CRC)
  • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD)

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.