Vad är mångfald?

Mångfald beskrivs ofta som en vision där vi medvetet försöker förändra samhället till att bli mer mångfacetterat och mångfaldigt - för att vi vill det och ser det som värdefullt. Men mångfald är egentligen utgångspunkten för den mänskliga samvaron.

Vi människor är både lika och olika. Världen, liksom landet Sverige, har genom historien skapats genom möten av olika perspektiv, livsöden, ideologier och livsstilar. Den finns där! Frågan handlar därför snarare om hur vi förhåller oss till mångfalden och tar tillvara på denna.

Begreppet mångfald

Begreppet mångfald kan betyda mycket, men centralt är att alla de som ingår i ett samhälle – oavsett sådant som hudfärg, ålder, religion, sexualitet, könsidentitet, könsuttryck, fysiska och psykiska funktioner, ekonomiska förutsättningar, kulturell härkomst och etnisk tillhörighet – ska ha samma möjligheter och rättigheter.

Arbetet med mångfald

Arbete med mångfald utgår ofta ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det betyder att utgångspunkten är att alla människor har lika värde och rättigheter.

Så länge diskriminering förekommer kan den punkten aldrig bli sann. Diskriminering hämmar den mänskliga kreativitetet, innovationsförmågan och förmågan att skapa ett inkluderande och fungerande samhälle. Arbetet med mångfald handlar därför om att visa på och motverka diskriminering. En annan viktig del är att arbeta för att människor själva ska få bestämma över sin identitet – inte placeras i kategorier av andra.

Då blir det viktigt att inte bara fokusera på grupper, vilket man kan göra i syfte att se mönster i samhället och på så sätt förebygga och minska diskriminering. Vill vi skapa och ta tillvara mångfalden i samhället och våra olika sammanhang behöver vi snarare ställa människors individuella erfarenheter, tankar, visioner och kompetens i centrum.

Lyckas vi med det kan mångfalden som finns ibland oss bli en framgångsfaktor, en tillgång och något att glädjas över.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.