Lotterier

Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster för verksamheten.

Ideella föreningar i Landskrona stad vänder sig till teknik- och fritidsförvaltningen för att göra en ansökan om att få starta ett lotteri. Gäller det större lotterier som säljs i flera kommuner kontaktar man Länsstyrelsen (länslotterier) och Lotteriinspektionen om det gäller rikslotterier.

Lotteri utan tillstånd

Föreningar kan vid speciella tillfällen och under särskilda villkor sälja lotter utan registrering och tillstånd. Då gäller 19 § lotterilagen:

 1. lotteriet anordnas i samband med
  a) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i eller
  b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,
 2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området,
 3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp (ca 7,40 kr)
 4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp (ca 7 400 kr),
 5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan,
 6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs.
 7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgänglig för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har ägt rum, och
 8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen. Försäljningen av lotter genom påteckning på lottlistor får, trots vad som sägs i första stycket 2, påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum. Lag (2001:1045).

Tillståndstyper 

Föreningar får, efter registrering (17 § lotterilagen) hos teknik- och fritidsförvaltningen, anordna lotterier vars sammanlagda insatsbelopp uppgår till högst 20 basbelopp under en treårsperiod. Föreningar kan också söka tillfälligt (en gång) tillstånd enligt 15 och 16 § Lotterilagen.

Teknik- och fritidsförvaltningen utser kontrollant för varje tillstånds- och registreringslotteri. Kontrollantens uppgift är bl.a. att ge råd och tips, kontrollera lotteriet, göra vinstdragning och redovisa lotteriet.

Bestämmelserna för lotterier regleras i lotterilagen. Läs mer om lotterier och lotterilagen på lotteriinspektionens hemsida.

Basbeloppet för 2019 är 46 500 kr.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson