Fridlysta växter och djur

Landskrona är en kommun med många fina naturtyper. Ven är kommunens pärla när det kommer till artrikedom, men det finns även unika djur- och växtarter på fastlandet. I kommunen finns det några 10-tal fridlysta arter, varav några av dessa arter kan bara hittas i kommunen och på ett fåtal andra platser i Sverige.

Grönfläckiga paddor i Sundvik

Bilden visar grönfläckiga paddor

Hotade växt- och djurarter kan skyddas genom att det är förbjudet att fånga, döda eller plocka dem – de är fridlysta. Fridlysningen är ett sådant skydd som hjälper vissa speciella arter att återhämta sig. Med fridlysning menas att saker som kan skada arten är förbjudet att utföra, med några undantag förstås. För nuvarande är det 300 växt- och djurarter som är fridlysta i Sverige.

Fridlysningen beslutas först och främst av Naturvårdsverket som bestämmer över hela landets fridlysningsskydd. Utöver detta kan varje länsstyrelse sätta vissa skydd för arter inom länet. I Skånes län finns det bestämmelser för ett par arter som är hotade på grund av plockning med mera, till exempel blåsippa och gullviva. Dessa arter har under en tid blivit populära att plocka vilket lett till att de minskat drastiskt i antal. Därför är det numera förbjudet att plocka dem eller skada dem på något sätt.

Orkidéerna i Sverige har alla blivit fridlysta för att minska eller stoppa den internationella handeln av dessa speciella växter. Andra arter som är utsatt för försäljning och andra stora ingrepp är mistel och backsippa som plockas och grävs upp i stora mängder.

Jord- och skogsbruk är dock undantag till detta skydd. Inom dessa verksamheter gäller inte det strikta förbudet mot att skada arterna, men däremot ska man visa största möjliga hänsyn till de känsliga arterna.

Vidare täcker även fridlysningen in djur och i Sverige är alla groddjur skyddade på grund av att deras livsmiljöer, alltså dammar och våtmarker, har förstörts. För reptiler i form av ödlor och grodor finns det vissa specialregler att man får ta upp och studera arterna men man måste sätta tillbaka dem på samma plats. Detta är bara tillåtet för de allra vanligaste arterna, exempelvis vanlig groda och vanlig padda. Man kan även ta rom eller yngel av dessa arter med sig hem för att studera utvecklingen till vuxet stadie men sedan ska dessa återlämnas till samma plats som man hittade dem.

Läs mer om några av de fridlysta arter som förekommer inom kommunens gränser här nedanför.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich