Havet

Knubbsäl nära Norreborg på Ven

Knubbsäl nära Norreborg på Ven

Öresund är ett trångt havsområde som påverkas av vattenmassor från den sötare Östersjön och det saltare Kattegatt. Medan utflödet av Östersjövatten normalt sker ytligt, tränger Kattegattsvattnet ned till Öresundsdjupaste delar. Således är vattnet i de grunda områdena vid vår Öresundskust relativt bräckt, medan salthalten på de större djupen är betydligt högre. Dessa förhållanden skapar förutsättningar för ett speciellt växt- och djurliv.

Inom kommunens havsområde varierar vattendjupen från stora, grunda områden ner till några av Öresunds djupaste hålor. Speciellt grunda havsområden utgör viktig uppväxtlokaler för fiskyngel och bottenorgansimer. Många fågelarter övervintrar i dessa grunda havsområden.

Landskrona erbjuder en mångskiftande havsmiljö. Här utnyttjas havsområdet av yrkessjöfarten, fritidsbåtstrafiken, yrkes- och fritidsfiskare samt för bad och rekreation. Havet tar även emot utsläpp från Landskronas industrier, reningsverk, många diffusa källor samt från vattendragen.

För att kunna skydda tumlare och sälpopulationer, har Havs- och Vattenmyndigheten föreslagit fiskeförbud i hela Lundrabukten och havsområdet runt Ven. Förslaget är på remiss.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich