Om förskolan

Välkommen till Svaneholmgårdens förskola.

I område 1 välkomnas 470 barn, vi är organiserade på 6 olika förskolor Hackebacken, Hven, Pilängsgården, Plantan, Rockaden, Svaneholmsgården och de leds av en rektor, två biträdande rektorer. I området finns även en specialpedagog. Utbildning och undervisning i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande för barnen så att de växer upp till att bli samhällsbärande individer. Den ska vara rolig, lärorik samt väcka nyfikenhet, vetgirighet och lust att vara delaktig, förskolan ska erbjuda miljöer som inbjuder till lek och lärande. Utbildning i förskolan utgår från en helhetssyn på barnen och deras behov, där lärande, utveckling, trygghet och omsorg bildar en helhet. Förskolan är en plats som ska vara likvärdig och jämlik både till verksamhet och form - Likvärdighet innebär inte att alla förskolor ska vara likadana eller ha samma innehåll utan likvärdighet handlar om att det är lika/samma kvalitet och att läroplanens alla delar följs. Förskolan är en arena för social språkmiljö och språkliga processer, språket är en vital del i barns lärande och utveckling. Genom att vi på förskolan fokuserar på barnens språkutveckling kan förskolan bidra till att stärka deras självförtroende, trygghet, inkludering och flerspråkighet. Språket har stor betydelse för barns matematiska förmåga, det matematiska språket innehåller många ord och begrepp som barnet behöver lära sig använda.

Skolresan börjar i förskolan – varmt välkomna till oss!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av hackebackens förskola